Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI
Abdülhamit'in Marangozluğu
Cenâb Şehâbeddîn
Osmanlıların Akdeniz ve Avrupa Devletleriyle İlişkileri
Kütahya Meydan Camii - Arslan Bey Camisi
Muhyî
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlılardaki İmaretler
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Eyâlet Askerleri
31 Mart Hadisesi’nin Içyüzü
OSMAN GAZİ'NİN OĞLU ORHAN GAZİ'YE VASİYETİ

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Kuruluştan XVI. Asır Ortalarına Kadarki Osmanlı Şeyhülislâmları

Osmanlıların, Yıldırım Bayezid devrine kadar fakih ve kadıları hakkında az da olsa malûmat varsa da müftüler hakkında bir kayda tesadüf edilmemektedir; Orhan Gazi devrinde kadılara fakih denilmektedir. Yıldırım Bayezid zamanından evvel, şer'î meselelerin halli için mutlak surette bir merci bulunması tabii olması nedeniyle belki bu hizmet müderrisler vasıtasıyla görülüyor ve belki de fakih veya kadılar fetva işlerine de bakıyorlardı.

Şemseddin Molla Fenarî

Fahreddin Acemî

Molla Hüsrev

Molla Güranî

Molla Abdülkerim

Alâaddin Arabî

Efdalzâde Hamidüddin

Zenbilli Ali Cemali Efendi

Şemseddin Ahmed (İbn-i Kemal)

Sadullah Sadi Efendi

Çivizâde Muhyiddin Mehmed Efendi

Abdülkadir Hamidî

Fenarîzâde Muhyiddin Efendi

Ebussuûd Efendi

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz