Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Gazi Evrenuz Bey ve Ailesi
Ünlü Osmanlı Denizcileri
Savaşta ve yatağında ölen sipahiler
Anadolu Beylikleri Eşrefoğulları Beyliği
İşte Karabekir'in hatıratındaki Vahdettin
I. Murad
Osmanlı Devrindeki Su Tesisleri
Yıldırım Bayezid'in Oğlu Mustafa Çelebi Olayı
Süleyman Nesîb
Yeniçeri efendisi ve dairesi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Kuyucu Murat Paşa

Aslen Hırvat devşirmelerinden olup Enderun harici saray hizmetinde bulunmuş ve sonra hükümet işlerinde vazife almış 961H. - 1554 M.'te Mısır valisi Mahmud Paşa'ya kethüda olup 975H. -1567 M.'de Mısır'da sancakbeyi ve 979 H. -1571 M.'de Koca Sinan Paşa ile Yemen fethinde bulunarak iki sene kadar Yemen beylerbeyi olmuştur.

Murat Paşa daha sonra İstanbul'a gelerek Şarki Karahisar (Şebin Karahisar) sancakbeyi olup benzer sancaklarda bulunduktan sonra üç defa Diyarbakır beylerbeyi oldu. Karaman beylerbeyi iken 993 H. -1585 M. de İran seferinde atı sürçüp bir çukura düşmekle iranlılara esir düşmüş ve esaretten döndükten sonra Kıbrıs beylerbeyliğine tayin edilmiştir.

Kuyucu Murat Paşa, Avusturya seferi dolayısıyla uzun seneler Macaristan cephesinde hizmet etmiş ve vezir-i âzam Lala Mehmet Paşa'nın İran'a serdar olması üzerine Kuyucu Murat Paşa da Avusturya cephesi serdarlığına tayin olunarak Lala Paşa tarafından başlanılan sulh işlerini sona erdirip Belgrad'a geldiği sırada Derviş Paşa'nın katli üzerine Şeyhülislâm Sunullah Efendi'nin tavsiyesiyle kendisine sadaret mührü gönderilmiştir (1015 Şaban - 1606 Aralık).

Canbuladoğlu, Kalenderoğlu ve sairelerini temizleyen Kuyucu Murat Paşa Anadolu'yu bunlardan kurtarmış ve sonra 1013 H.- 1610 M. ve İran seferine serdar olup o tarafta bulunduğu sırada İran elçileriyle sulh işlerini görüştüğü sırada 1020 Cemaziyelevvel 25 ve 15 Ağustos 1611 de Diyarbakır'da vefat ederek cesedi İstanbul'a nakledilip Vezneciler'de medresesi yanındaki türbesine defnedilmiştir.

Kuyucu Murat Paşa yaşça 90'ı bulmuş olup Celâlî takibi esnasında at üzerinde uzun müddet duramadığı için kendisini bağlattırırdı. Azim sahibi, tecrübeli, icraatinde şiddetli ve amansızdı. Osmanlı hanedanına pek sadıktı; soğukkanlı olup hissiyatını saklamasını bilir vakti gelince harekete geçip muvaffak olurdu. Sultan Ahmed kendisine "babacığım" diye hitap etmiş ve Murat Paşa'nın öldürmek istediği nüfuzlu adamları kendisinden rica ederek kurtarmıştır.

Öldürdüğü Celâlileri kazdırdığı derin çukurlara attırdığı için Kuyucu lakabını almıştır. Celâlilerden 30,000'den fazla adam öldürmüş, Anadolu'yu temizleyerek tehlikeli vaziyetin önünü almağa muvaffak olmuştur.

Bir gün Celâlileri takip ile elde ettiklerini çadırı önünde katlettirerek kazdırdığı çukurlara attırırken, orduya mensup olan bir sipahinin atının terkisinde bir çocukla geçtiğini görüp çocuğu attan indirterek yanına çağırmış, kim olduğunu sormuş, çocuk kıtlık sebebiyle babasıyla birlikte boğazı tokluğuna Celâlilere katıldığını ve babasının şeştar (altı telli saz çaldığını söylemiş.

Bunun üzerine Kuyucu Murat Paşa gülüp baban Celâlileri şevke getirirdi diyerek çocuğun öldürülmesini emretmiş; fakat gerek celladlar ve gerek yeniçeriler ve paşanın maiyyeti öldürmek istememişler bunun üzerine ihtiyar vezir-i âzam arkasından kürkünü çıkarıp çocuğu hendek kenarına götürüp işini bitirerek çukura atmış, sonra yerine gelip otururak etrafındakilere ve yeniçerilere :
-Kalenderoğlu ve Kara Said gibi eşkiya analarından at ve mızrak ile doğmadılar, hep böyle sabi (küçük çocuk) idiler; sonra büyüyüp âlemi fesada verdiler, nice bin insanı öldürüp mallarını mubah saydılar; bu oğlan bunlarla gezip bunların terbiyesiyle yetişmiştir; büyüyünce bu fesadın lezzeti dimağından gitmez akıbet bu da bir belâ olur; fesadın kökünü kesmek bu gibilerin yok edilmesiyle mümkündür demiştir.

İngiltere elçisi Lello, Murad Paşa'nın memlekete iyiliği dokunduğunu, basiret ve işgüzarlığı ile memlekete yeni hayat verdiğini ve gerçekten hâkim ve asker bir vezir olduğunu ve Alman imparatoru ilk hazırladığı barışı tekarrür ettirdiğini beyan ediyor.

Kuyucu Murat Paşa, devlet hazinesinin gelir ve giderini öğrenmek isteyerek meşhur Aynî Ali Efendi'ye Kavanin-i Âl-i Osman der mezamin-i defter-i divan isimli eserini yazdırmıştır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz