Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Türk Mûsikîsi’nin Kısa bir Tarihçesi
III. Mustafa Zamanında Bazı Askerî Islahat
Anadolu Beylikleri Dönemi Camileri
Patrik Seçimi
RESULULLAH ÇANAKKALE SAVAŞINDA!!!
Hacı Tiryaki Mehmet Paşa
ERTUĞRUL FIRKATEYNİ
Mülkî Teşkilât ve İdare Sistemi
Millî Edebiyat Dönemi (1911-1923)
Misir valisi Mahmud Paşa kimdir?

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Mehmed Ataullah Efendi

Eşraf-ı kuzat denilen yüksek dereceli kaza kadılarından Eyyüblü İbrahim Efendi'nin oğludur. Medrese tahsili görüp şeyhülislâm Minkarizâde Yahya Efendi'den mezun olup müderrislik ve üç defa fetva eminliği etmiş ve şeyhülislâm Erzurumlu Seyyid Feyzullah Efendihimmetiyle 1114 Muharrem - 1702 Haziran'da İstanbul kadısı olmuştur. Ataullah Efendi 8 Zilhicce 1115 (13 Nisan 1704) te Anadolu ve 24 Şaban 1118 (1 Aralık 1706) da Rumeli kazaskeri olup ikinci defa Rumeli kazaskeri iken Ebezâde Abdullah Efendi'nin yerine şeyhülislâmlığa getirilmiştir.

İlmiye tayinlerinde yapılan yolsuzlukların sadrâzam Damat Ali Paşa'ya haber verilmesi üzerine, gizlice tahkikat yaptırmıştı. Bunun neticesinde şeyhülislâmın yolsuzluğu tahakkuk ettiğinden, tayininden altı ay sonra Ataullah Efendi azlolunarak Rumeli Hİsarı'ndaki yalısına oturtulmuş ve yerine İmam Mehmed Efendi şeyhülislâm olmuştur (24 Rebiulâhır 1125-20 Mayıs 1713).

Ataullah Efendi de selefi Ebezâde gibi devlet ricali aleyhinde atıp tuttuğundan, Ebezâde'nin Trabzon'a ve bunun da Sinop'a sürgün edilmelerine emir verilerek her ikisi de ayrı ayrı gemilerle kasım fırtınası esnasında yola çıkarılmışlardır.

Sürgüne gidenleri götüren gemiler Karadeniz Ereğlisi önünde büyük bir fırtınaya tutulup Ebezâde'nin bindiği gemi batmış ise de bunun gemisi sahile gelerek kurtulmuş ve Ataullah Efendi karadan Bolu'ya gelip vukuı hali İstanbul'a, bildirdiğinden kendisinin Bolu'da oturması emrolunmuştur.
Mehmed Ataullah Efendi 1127 H. - 1715 M. de Bolu'da vefat etmiştir. Üç defa fetva eminliğinde bulunmuş olup fıkıhtaki bilgisi ve içtihada taallûk eden büyük dâvalara girişecek kadar selâhiyet sahibi olmakla tanınmıştı. Fıkh-ı Atat veyahut Fetava-yı Ataiye ismiyle verdiği fetvaları içeren bir eseri vardır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz