Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
II. Süleyman
Kırkdilim Savaşı
Arabacı Kadı Ali Paşa
Ebu İshak İsmail Efendi
Kurtuluş Savaşı'nın çok farklı bir yüzü
Osmanlılarda Askerî Teşkilât
Kara Davut Paşa
Fener'de Tarihî Sokaklar, Evler
Dukakinzade Ahmet Paşa
Osmanlı Padişahları

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Murtaza Efendi

Erzurumlu Seyyid Feyzullah Efendi'nin oğlu olup 1106 H. -1694 M.'te doğmuş ve tahsilden sonra Yenişehirli şeyhülislâm Abdullah Efendi zamanında 1138 H. -1725 M.'te müderris olmuştur. Derece derece yükselerek 5 Cemaziyelevvel 1154 - 19 Temmuz 1741'de Dürrîzâde Mustafa Efendi'nin yerine İstanbul kadısı, 1160 Zilhicce başında (1747 Aralık) Anadolu kazaskeri olup Kara Halilzâde Mehmed Said Efendi'nin azli takarrür edince ilmiye mesleğinde ıslahat yapmak isteyen I. Mahmut selâbeti ve hakşinaslığı sebebiyle Murteza Efendi'yi diğerlerine tercih ederek Rumeli kazaskeri payesini vermesini müteakip derhal şeyhülislâmlığa getirilmiştir (28 Cemaziyelâhır 1163 - 4 Haziran 1750). Filhakika ilmiye sınıfının bozukluğundan müteessir olan Sultan Mahmut, sadrâzam vasıtasıyla yeni şeyhülislâma bir hatt-ı hümâyun göndererek bu mesleğin ıslahını emretmiştir.

Murtaza Efendi, beş sene kadar meşihatte kaldı; bunun zamanında 28 Safer 1168-14 Aralık 1754 de I. Mahmud vefat etti. Yaşı ziyade olmamakla beraber cismen illetli olduğundan merasime iştirak edememesi sebebiyle aynı sene 28 Rebiulevvel (12 Ocak 1755)'de azlolunarak yerine Abdullah Vessaf Efendi şeyhülislâm oldu.

Azlinden sonra İstanbul'da yalısında oturdu. 1171 Zilkade 1758 Temmuz'da vefat ederek Eyüp'te türbe mezarlığında validesinin yanına defnedildi. Nezih, kanaatkar olup azlinden sonra kendisine tevcih edilen arpalığı kabul etmemiştir. Züht ve tekvâ sahibi, temiz ahlâklı idi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz