Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadarki Eyâletler
Esnaf Şehri İstanbul
XIV. Asrın Son Yarısıyla XV. Asır Ortalarına Kadar Osmanlılardaki Camiler
Alâaddin Paşa
OSMANLI MALIYESI
Tahsin Nâhid
İlk Osmanlı Padişahları Dönemi Camileri
Kütahya Balıklı Camii (Cami)
Damat Ali Paşa
Meftunî

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Musikîye Dair Eserler

II. Sultan Murat'ın mûsikîye karşı fazla sevgisi, şair ve ediplerle çok birlikte olması kendisine ilk mûsikî eserinin takdimine vesile olmuştur ki bu da Hızır bin Abdullah isminde bir mûsikî üstadının eseri olup adı Edvâr-ı musikî' dir. II. Murat'ın musahibi meşhur Amasyalı Ahmed oğlu Şükrullah, Safiyyüddin bin Abdülmümin'in Farsça 15 fasıl üzerine tertip ettiği Kitab-ı Edvar'ını İbn-i Sina, İbn-i Nasr, Kemal-i Tebrizî ve Şeyh Hüsameddin Kâzerunî'nin eserleriyle İhvanü's-sefa ve diğer eserlerden de 21 fasıl daha ilâvesiyle Türkçeye tercüme etmiştir.

Bundan sonra Lâdikli (Denizli) İsrafilzâde Abdülmecid'in oğlu Mehmed Çelebi'nin Fethiye ismiyle II.Sultan Bayezid adına yazdığı mûsikî kitabı ile yine aynı hükümdarla babası Fatih Sultan Mehmet devrini idrâk eden ve Usta Şemsi denilen Aydınlı Şemseddin Nahifî'nin Bereket isimli mûsikî kitabı Tireli Kadızâde'nin mûsikî risalesi ve Ahizade'nin Risale-i Mûsikî fî Edvar isimli mûsikî kitabı Osmanlılarda mûsikîye dair yazılan eserlerdendir. Bunlardan başka Kastamonulu Şâver'in mûsikîye dair bir eseri olduğunu Lâtifî tezkiresi yazıyorsa da kitabın adını bildirmiyor.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz