Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Kadı-zâdeliler veya Fakılar
Manisa Hatuniye Camii
Osmanlı-Napoli Krallığı İlişkileri
Osmanlı Yahudi Kıyafetleri
Şirket-i Hayriye
Niğde Şah Mescidi
Muhyî
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Yeniçeri Ocağı
Kul Mehmet
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Akıncılar

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Nâilî'nin bir Gazeli

Hikmet ki derd-i aşkı îlâc-ı dil eylemiş
Kâfûr-u hüsnü şûle mizâc-ı dil eylemiş

Sermâye-dâd-ı kâle-fürûşân-ı hüsn ü nâz
Bâzâr-ı aşkı germ-i revâc-ı dil eylemiş

Mînâdan olsa tâk ü revâkı aceb midir
Gerdûn ki bunca kesr-i zücâc-ı dil eylemiş

Reşk âgeh-i sun' cevherî-i kârgâh-ı aşk
Ol dürr-ü pâki zîver-i tâc ü dil eylemiş

Ey Nâilî fürûğdih-i âlem-i vücûd
Kandîl-i âfitâbı sirâc-ı dil eylemiş

(Dîvân-ı Nâilî, Bulak Matbaası, H.1253, sf: 49)

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz