Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
KANUNNAME-İ ALİ OSMAN
Güzelce Ali Paşa
Fatih'in fermanı niçin çok önemli?
İbrahim Şinasi
XVIII. Yüzyılda Osmanlı Donanması
Süleymaniye Camii Hakkında Bir Anektod
Boşnak Hüsrev Paşa
Medhiye
(Bıyıklı) Derviş Mehmet Paşa
HUMBARACI OCAĞI

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Nasuh Paşa

Drama köylerinden devşirme olup Zülüflü Baltacılar ocağından yetişmişti. Divan-ı hümayun çavuşluğu veya müfarrikalık ile oradan çıkmış sonra Zile voyvudalığında ve 1007 H.-1698 M.'de kapıcılar kethüdalığında ve küçük imrahurlukta bulunduktan sonra 1012 H.-1603 M.'te Halep beylerbeyi olmuştur.

İran serdarı Çağalazâde Yusuf Sinan Paşa, Halep eyâletini bundan alıp Canboladoğlu'na vermiş ve Nasuh Paşa buna itiraz ile muhalefet etmiş ise de kendisi vezirlikle celâlilerden Tavil Ahmed'in uzaklaştırılmasına memur edilmiş fakat başaramayarak mağlûp olmuş ve daha sonra sahte bir fermanla Bağdat'ı işgal etmiş olan Tavil Ahmedoğlu Mehmed üzerine gönderilip muvaffak olamayarak Diyarbakır'a çekilmiştir (1015 H.-1606 M.).

Nasuh Paşa Diyarbakır valisi iken Bitlis hâkimi Şerefhan'a damat olduğu için bu sayede çok servet elde etmişti. Kuyucu Murat Paşa, Canboladoğlu üzerine gittiği zaman 5000 mükemmel atlı kuvveti olan Nasuh Paşa'yı ordusuna hizmete davet etmiş ise de gelmemişti; bundan dolayı vezir-i âzam Kuyucu Murat Paşa, kendisini öldürtmek istediyse de pâdişâh tarafından hayatına dokunulmaması emrolunduğundan dolayı ilişemedi. Nasuh Paşa 1611 Mart'da Mısır valisi oldu ise de Murat Paşa'nın hastalığı üzerine sadaret kaymakamı tayin edilmişti.

Kuyucu Murat Paşa'nın vefatı üzerine Nasuh Paşa vezir-i âzam oldu(1020 Cemaziyelevvel ve 1611 Ağustos) ve İran'la sulh yaparak İstanbul'a geldi ve pâdişâhın 3 yaşındaki kızı Ayşe Sultan'la nişanlandı.

Nasuh Paşa, gösterişli, ilim ve fazilet sahibi, iyi görüşlü, zeki, natuk ve aynı zamanda cesur ve cömert idiyse de hiddetli ve kalp kırıcı ve kindar olması ve değerli ve tecrübeli devlet adamlarını tahkir ederek işten uzaklaştırıp yerlerine kendi adamlarını yerleştirmesi aleyhinde bir akım uyandırdı ve şeyhülislâm Hocazâde Mehmet Efendi ile arasının iyi olmaması da kendisi için iyi olmadı; bu halleri sebebiyle hükümet erkânı kendisinden yüz çevirip nefret eder oldular.

Muhtelif tesirler altında hareket eden sultan I. Ahmet'e karşı kafa tutarcasına hareket ederek işinde bağımsız olmak istemesi ve bazı olayları Pâdişâhtan saklayarak yalan söylemesi Sultan Ahmet'i kendisinden soğuttuğundan, aleyhtarlarının yaptıkları telkinler neticesinde 3 sene 3 ay sadaretten sonra sonraları vezir-i âzam olan Bostancıbaşı Ohrili Hüseyin Ağa eliyle katledilmiştir (1023 Ramazan 12 ve 1614 Ekim 16). Kabri bir rivayete göre Ok meydanında diğer rivayete göre de Şahkulu mezarlığındadır.

Nasuh Paşa, Diyarbakır valisi bulunduğu sırada vezir-i âzam Kuyucu Murat Paşa İran seferine hareket etmişti. Nasuh Paşa, eğer Murat Paşa sadaretten azledilip mühr-i hümayun kendisine verilirse 40,000 altın nakit verip bundan başka kendi malından ordunun iaşesini temin edeceğini vaad yollu Sultan Ahmed'e bir mektup göndermiştir. Pâdişâh Nasuh Paşa'nın mektubunu aynen vezir-i azama yollamış; işe vakıf olan Kuyucu Murat Paşa hemen Nasuh Paşa'yı davet ederek mektubu kendisine göstermiş ve "bu yazı kimindir? diye sormuş, Nasuh Paşa inkâr etmiyerek "benimdir" diye cevap verince Murat Paşa, hazineye vadettiği altınlar ile ordu erzakını kendisinden istemiş ve o da derhal bunları vermiştir.

Kuyucu Murat Paşa'nın adamları, vezir-i âzamin, Nasuh Paşa'yı öldürtmediğine şaşırarak "serdarlar bundan az suç ile adam katlederler, münasip olan bu münafık adamı da öldürmeli idiniz" demeleri üzerine Murat Paşa:
"-Yok bu herif bir şeci ve namdar ve bahadır ve kârgüzardır; devlete gerekli adamdır; bunu idam ve ifna devlet-i aliyyeye hizmet değildir; belki bu makuleleri ibka ve terbiyede çok fayda vardır; hususiyle sadaret makamı, vezirlerin istedikleri ve o makamda bulunanlara haset ettikleri bir yerdir" cevabını vermişti.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz