Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
İznik Hacı Özbek Camii
Beyşehir Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman Camii
Osmanlı Padişahları
II. Abdülhamid'in şahsi mülkü
Nüfusu ve Yönetim Şekli
Kul Nesimî
İsmail Paşa
Hacivat Karagöz Oyunu Bölümleri
Çivizâde Muhyiddin Mehmed Efendi
Cervantes

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Nişancı Mehmet Paşa

Ticaretle Mısır'a aidin selen Hacı Ali adında Kayseri'nin Erkilet köylü birinin oğludur. Bazı küçük hizmetlerde bulunduktan sonra İstanbul'a gelmiş, Haleb valiliğine tâyin olunan Abaza Süleyman Paşa'ya intisab etmiştir. Efendisi sadaret kaymakamı ve sonra da sadrâzam ve kaptan Paşa olduğu zamanlarda onun kethüdalığını yapmış, Süleyman Paşa Kandiye valisi olunca kethüdalıktan istifa eylemiştir. Şehit Ali Paşa'nın sadareti esnasında rikâb-ı hümâyunda Sipah ağalığı vekâletinde bulunarak 1128 H.-1716 M.' de Varadin seferi ne yetiştirmek üzere Dukakin sancağından yaya asker yazmaya memur edilerek ve bu sırada Mevkufatçı İbrahim Efendi ile tanışarak dost olmuştur.

Mehmet Efendi, Dukakin'den tedarik ettiği askerle orduya geldiği zaman Varadin mağlûbiyeti olup Ali Paşa şehit düşmüştü; fakat bunun hizmeti takdir olunarak kendisine Halep muhassıllığı verilmiştir.

Mehmet Efendi, Haleb'e giderken Edirne'ye uğramış ve dostu İbrahim Efendi, o sırada vezirlikle rikâb-ı hümâyun kaymakamı olduğu için kendisini Halep'e göndertmeyerek kapıcılar kethüdalığına tâyin ettirmiş ve dört ay sonra da vezirlikle nişancı yaptırmıştır (1128 Rebiulevvel -1717 Şubat).

III. Ahmet muharebe dolayısiyle orduda emin ve muktedir birisinin bulunarak vezir-i âzamı idare ve teşvik etmesini arzu ettiğinden, aynı sene içinde Nişancı Mehmet Paşa ordu ile cepheye hareket etmiştir. Belgrat önündeki mağlûbiyet neticesinde ordunun Niş'e çekilmesi üzerine Hacı Halil Paşa'nın yerine kimin sadrâzam yapılması düşünüldüğü sırada pâdişâh, rikâb-ı hümayun kaymakamı Damat İbrahim Paşa'yı tâyin etmek isteyerek ısrar etti ise de, böyle pek nazik bir zamanda mesuliyeti üzerine almak istemeyen İbrahim Paşa, bu sırada rikâb-ı hümâyunda bulunmasının daha iyi olacağını arzeylediğinden, orduda bulunan Nişancı Mehmet Paşa sadrâzam ve serdar-ı ekrem tâyin edilmiştir (1129 Ramazan-1717 Ağustos).

1130 H. - 1718 M. de ordunun cepheye hareketi esnasında Avusturya ile sulh müzakeresine sadaret kaymakamı Damat İbrahim Paşa'nın tesiriyle III. Ahmet muvafakat etmiş ise de, vezir-i âzam Mehmet Paşa, sulhe aleyhtar olduğu için tebdili îcab eylemesi üzerine Damat İbrahim Paşa o mevkie getirilmiştir (9 Cemaziyelâhır 1130-10 Mayıs 1718).

Mehmet Paşa azlini müteakib aynı sene ve aynı ay ortalarında Venediklilerin eline geçmiş olan Preveze ve Dubniçe kalelerini geri almak için Yanya sancağı ile Narda seraskerliğine tâyin olunmuş ise de, orada seraskerliği îcab ettirecek bir iş olmadığından 1718 Eylülde Tırhala ve Niğbolu sancakları ile Niş muhafızlığına tâyin olunmuştur.

Tevkii Mehmet Paşa 1131 H. - 1719 M. de Van valiliğine tâyin edildi; fakat bu sırada Kandiye muhafızı Köprülüzâde Numan Paşa'nın vefatı dolayısı ile aynı senede (Rebiulâhır - Şubat) Kandiye muhafızlığına gönderildi ve daha sonra Mısır valisi oldu.

Mehmet Paşa, kısa bir fasıla ile Mısır valiliğinde altı seneden ziyade kaldı. Burada serkeşleri temizlemek suretiyle istikrarı temin eyledi. 1140 Zilhicce-1728 Temmuzda Ebu Bekir Paşa ile becayiş suretiyle Cidde valisi oldu ve oraya gittikten az sonra 1141 H. - 1728 M. de vefat ederek Mualla'ya defn-olundu.

Nişancı Mehmet Paşa'nın sadareti dokuz aya yakın olup ölümünde altmış yaşlarında idi. Orta derecede bir kabiliyeti vardı; Nusretnâme, Ermeni Mehmet Paşa diye tezyif etmektedir. Nusretnâme, pâdişâhın bunun yalancı şöhretine ve kibirliliğine tahammül edemediğini ve sulhe aleyhtar olduğunu söyleyerek bundan dolayı azledildiğini yazmaktadır. III. Ahmet zamanında İngiltere elçisi Montegü'nün zevcesi bunun konağına giderek hanımıyla görüşmüş olup konaklarının debdebesiz ve hayatlarının mütevazı olduğunu beyan ediyor.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz