Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Yavuz Sultan Selim'in Hizmetleri
Gülhane Hatt-ı Hümayunu
Moralı Enişte Hasan Paşa
Sultân Orhan
Kütahya Yakup Çelebi Medresesi (İmaret Mescidi)
Daltaban Mustafa Paşa
Hüseyin Siyret Özsever
Asıl Kaşıkçı Elması Hindistan'da mı?
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Tımarlı veya Topraklı Süvariler
Abdülmecit'in Şahsiyeti

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Osmanlı Devleti'nin Merkez Yönetimi

Sayfadaki Başlıklar


A. DEVLET YÖNETİMİ
1. MERKEZ YÖNETİMİ
DİVAN ÜYELERİ VE BAŞLICA GÖREVLERİ

A. DEVLET YÖNETİMİ

Osmanlı Devleti İslâm hukukunun ve Türk kültürünün hakim olduğu bir devletti. Osmanlılar, kuruluş döneminde devlet teşkilatını oluştururken Moğol İlhanlıları ve Anadolu Selçuklularını örnek aldılar.

Osmanlılar ülke sınırları içinde çeşitli milletleri barındırdılar. Bütün insanlara adil ve eşit davrandılar. Osmanlı Devleti'ne sırasıyla Söğüt, Bursa, Edirne ve İstanbul başkentlik yapmıştır.


1. MERKEZ YÖNETİMİ

a.) PADİŞAH: İmparatorluğun başında Osmanlı soyundan gelen bir padişah bulunuyordu. Padişah önemli işlerde büyük devlet adamlarının düşüncelerini almakla birlikte son kararları kendileri verirlerdi. Ordulara komuta etmek, büyük devlet adamlarını atamak, gerektiğinde divana başkanlık etmek görevleri arasındadır.

Padişah öldüğü zaman geleneklere göre çocuklarından hangisinin başa geçeceğinin belli olmaması ve hanedan üyesi her şehzadenin padişah olma hakkının olması şehzadeler arasında taht kavgalarının çıkmasına neden olmuştur.

Fatih çıkardığı kanunname ile taht kavgalarını önlemek için başa geçen padişahın kardeşini öldürmesine izin verdi. (devletin geleceği için) I. Ahmet devrinde yayınlanan bir fermanla devletin başına Osmanlı hanedan üyelerinin en yaşlı ve aklı başında olanının geçmesi kararlaştırıldı(Ekber ve irşâd sistemi)

Padişahın kendi adına para bastırması ve camilerde hutbe okutması hükümdarlık alameti sayılmıştır.

Şehzadeler devlet yönetiminde ve askerlik işlerinde tecrübe kazanmaları için Lala’lar eşliğinde sancaklara gönderilirdi.

Yükselme döneminden itibaren padişahlar, Topkapı Sarayı'nda oturmaya başladılar.

b.) DİVAN: Bugünkü manada Bakanlar Kuruluna benzerdi. Devletin önemli işleri burada görüşülür ve karara bağlanırdı. (savaşa ve barışa karar verme gibi.)

Divan, Osmanlı tarihinde ilk kez Orhan Bey zamanında kurulmuştur. Fatih’ten itibaren Divan’a Sadrazam başkanlık etmeye başlamıştır.

Divan’da alınan kararlar “Arz Odasında” padişaha bildirilirdi. Divan teşkilatı II.Mahmut tarafından kaldırılarak yerine “Nazırlıklar (Bakanlıklar)” kurulmuştur.

Divan toplantıları Topkapı Sarayı'ndaki “Kubbealtı” denilen yerde yapılırdı.


DİVAN ÜYELERİ VE BAŞLICA GÖREVLERİ

1.SADRAZAM: (VEZİR-İ AZAM):Bugünkü anlamda Başbakan konumundadır. Padişahtan sonra gelen en yetkili kişidir. Padişah’ın mührü altın bir kese içinde Sadrazam’da bulunurdu. Sadrazamlar Fatih’ten itibaren Divan başkanı oldular.

2.VEZİRLER: Bugünkü anlamda Devlet Bakanları konumunda idiler. Sadrazam yardımcıları olup onun verdiği görevleri yaparlardı. Vezirler içerisinde en yetkili olan Vezir-i Azam (Sadrazam) idi. Vezir sayısı başlangıçta üç iken sınırların genişlemesiyle yediye kadar çıkmıştır.

3.DEFTERDARLAR: Bugünkü anlamda Maliye Bakanıdır. Gelir ve giderleri hesaplayarak yıllık bütçeyi hazırlarlardı. Anadolu ve Rumeli Defterdarı olmak üzere iki taneydi.

4.KAZASKERLER: Bugünkü anlamda Milli Eğitim ve Adalet Bakanları konumunda idi. Bölgelerindeki Kadıların ve Müderrislerin atama, terfi ve görevden alma işlerine bakarlardı. Divanda yüksek davalara bakarlardı. Böylece Divan yüksek mahkeme özelliği gösterirdi.

5.NİŞANCI: Divan bürokrasisinin en yetkili kişisi idi. Ülke ile ilgili yazışmaları düzenler, toprakların dirliklere dağıtımını yapar, has-zeamet-tımar defterlerini tutar. Padişahın fermalarına tuğra çekerdi.

6.ŞEYHÜLİSLAM (MÜFTÜ): Bugünkü anlamda Diyanet İşleri Başkanıdır. Ülkedeki din adamları ve din işlerinin başı idi. Kanuni döneminden itibaren Divan üyesi olmuştur. Divan’da verilen kararların dine uygun olup olmadığını onaylardı buna fetva denirdi.

7.KAPTAN-I DERYA (KAPTAN PAŞA): Deniz Kuvvetleri Komutanıdır. Yükselme Döneminden itibaren Divan üyesi olmuştur.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz