Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
I. Mustafa
İşte Adaletli ve Dürüst Osmanlı Hakimiyeti!
Yakub Kadri Karaosmanoğlu
taşkışla tarihi
Paşmakçızâde Seyyid Ali Efendi
15. ASIR TÜRK-İSLAM EDEBİYATI
Bunları Biliyor muydunuz -VIII
Koca Yusuf Paşa
EBCED HESABI( Tarih Düşürme Sanatı)
Kütahya Öksüz Oğlan - Öksüzoğlan Camisi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Osmanlı Eyaletleri

Eyaletlerin esas olarak askerî idaresi beylerbeylerine verilmişti; XV. yüzyıl ortalarına kadar olmak üzere biri Rumeli'de ve diğeri Anadolu'da iki beylerbeyliği vardı; bunlardan başka Anadolu'da şehzade sancakları bulunuyordu. Rumeli'de şehzade sancağı olmayıp Silistre, Semendire ve Arnavutluk hududunda akıncı sancakbeyleri vardı. Karaman beyliğinin ortadan kalkması üzerine burası önce şehzade sancağı ve sonra beylerbeyliği oldu; Sivas da böyle idi.

XV. yüzyıl ortalarından XVI. yüzyıl ortalarına kadar muhtelif tarihlerde Anadolu'da Manisa, Kütahya, Konya, Kastamonu, Amasya, Trabzon, Antalya şehzade sancağı idiler; ikinci derecede şehzade sancakları da (Bolu ve Akşehir, Kefe gibi) vardı.

Anadolu beylerbeyliğinin merkezi evvelâ Ankara iken sonra Kütahya'ya naklolunmuş ve daha sonra Kütahya şehzade sancağı yapıldığından beylerbeyliği merkezi tekrar Ankara olmuş ve nihayet II. Selim 'in hükümdarlığını müteakip Kütahya yeniden Anadolu beylerbeyliğine başkent olmuştur. Rumeli beylerbeyliğinin merkezi ise bir aralık Filibe ve daha sonra Manastır'dı. Eyâlet merkezini içeren sancağa Paşa sancağı denilirdi.

Osmanlıların eyalet teşkilâtı XVI. yüzyıl ortalarına doğru istikrarlı bir şekil almıştı; Doğu ve Güney Anadolu ile Suriye, Mısır, Irak ve Avrupa'da Macaristan kıtalarının zabtı yeni ve mühim eyâletler meydana çıkarmıştı; bu suretle Erzurum, Diyarbakır, Van, Dulkadıriye, Haleb, Suriye, Trablus-şam, Şehrizor, Mısır, Yemen, Bağdad, Basra ve Budin, Temeşvar eyaletleri teşekkül etmişti. Kuzey Afrika'da Cezayir ile bu tarihlerde buraya tâbi olarak idare edilen Tunus, Trablusgarp imtiyazlı birer sancak halinde idiler. Trablusgarb Turgut'un 1565'deki vefatında beylerbeğyliği idi. Bunlar denizle alâkalı kaptanlara verilirdi. Afrika eyâletlerinden merkezi Sevakin olan, bir de Habeş eyâleti vardı. Adana ve bazı Doğu sancakları XVII. yüzyıl başlarına kadar imtiyazlı bir halde bulunuyorlardı.


Salyaneli ve Salyanesiz Eyaletler

Serbest Mîr-i Mîranlıklar ve Yurtluk Ocaklık Sancaklar

Beylerbeyleri ve Sancakbeyleri

Eyâlet Merkezi

XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadarki Eyâletler

XVI. Yüzyıldan Sonra Teşekkül Eden Eyâletler

XVII. Yüzyılın İlk Yarısındaki Eyâletler

Eyâlet Valilerinin Dereceleri

Vilâyet İdarelerinin Zaafa Uğramasının Sebebleri

1768-1774 Yılları Arasında Eyaletlerin Durumu

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz