Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Bolvi Mustafa Efendi
Dukakinzâde Ahmet Paşa
Abdülhamit'in Marangozluğu
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonlarına Kadarki Şeyhülislâmlar
15.yy Ortasına Kadar Osmanlı Hanedanı ve Padişahlar
Osmanli Tarihi 1500-1600 Yillari Arasi Onemli Olaylar
Osmanlı Devleti'nde Ticarî Yerler ve Kurumlar
fatih ve reformları
Abdülmecid Efendinin Halife Seçilişi (18 Kasım)
Osmanlılarda Ziynet Altınları

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Osmanlı Hükümdarlarının Tarikat Erbabına Hürmetleri

Osmanlı pâdişahlarıyla devlet adamları tarikat erbabına karşı lâzım gelen hürmeti fazlasıyla yapmışlar, namlarına tekkeler açtırıp vakıflar yaptırmışlardır. Pâdişâhlar sefere giderken onlardan bazılarından gaza kılıcını kuşanmışlar ve bazı şeyh ve müridlerini teberrüken beraberlerinde sefere götürmüşlerdir. II. Sultan Murad sefere giderken Emir Şemseddin Buharî'den kılıç kuşandığı gibi yine aynı hükümdar seferlerinde tarikat erbabını cepheye götürmüştür.

Fatih Sultan Mehmed'in yanında İstanbul'un fethi esnasında Hacı Bayram-ı Velî halifelerinden Akşemseddin ile Akbıyık bulunmuşlardır; Yavuz Sultan Selim mutasavvıf ve arif bir hükümdar olup Mısır seferinde Muhyiddin-i Arabî'ye karşı yüksek hürmeti sebebiyle onun türbesini ihya ile cami ve imaret yaptırmış ve bu seferden avdette bazı mutasavvıf zatlarla görüşmüştür.

Kanunî Sultan Süleyman'ın seferlerinde de bazı şeyhlerin müridleriyle beraber bulundukları görülüyor; bu pâdişâhın son seferi olan Zigetvar 'da İstanbul şeyhlerinden Nureddinzâde Şeyh Muslihiddin Efendi de bulunmuş ve pâdişâhın vefatından sonra cenazesini İstanbul'a getirmiştir.

III. Sultan Mehmed 1004 H. / 1596 M.'de Eğri seferine giderken Sivas'ta bulunup irfan ve fazileti İstanbul'da duyulmuş olan Şemseddin Ahmed Sivasî 'yi İstanbul'a davet ederek beraberinde muharebeye götürmüş ve dönüşte İstanbul’da alıkoymak istemişse de şeyhin ihtiyarlığına mebnî Sivas'a dönmesine müsaade etmiştir. Filhakika Şemseddin Sivasî memleketine döndükten az sonra 1006 H. / 1598M.'de vefat etmiştir. Yine aynı hükümdar Şemseddin Sivasî'nin biraderzâdesi ve halifesi olup fazl ve kemali İstanbul'a kadar yayılan Abdülmecid Şeyhî Efendi'yi bir hatt-ı hümâyunla İstanbul'a getirtmiş ve gelir gelmez kendisini Çarşamba'da Mehmed Ağa'nın yaptırdığı tekkenin şeyhliğini vermiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz