Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Papalık İlişkileri
Kütahya Molla Bey - Mollabey Camii
Çelebi Mehmed
Yeniçerilerin savaş düzeni
Hadım Mesih Mehmet Paşa
Mâzul sipahiler
Tesdis
ABDÜLHAMİT HANIN DEMİRYOLU SIRRI
Mütessa '
İtalya'daki Diğer Hükûmetler

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Osmanlı Memleketlerinde Tarikatlerini Yayan Halvetiye Büyükleri

Bunlardan birincisi Çelebi Halife diye şöhret bulan Cemaleddin Halvetî ile Cemaleddin İshak Karamanî ve Sünbüliye tarikati pîri Sinaneddin Sünbül Sinan ve Halvetiye'nin Gülşeniye şubesini kuran Diyarbakırlı ibrahim Gülşen ve Sinaniye şubesi kurucusu İbrahim Ümmi Sinan ve bunun halifesi Seyid Seyfullah on altıncı asırda gelmiş olan Halvetiye tarikati ulularından idiler.

Bu tarikatler arasında münhasıran vahdet-i vücûd akidesini neşreden Bayramîye tarikatinin Şeyh Ömer Sikkîn (Bıçakçı Ömer)'e bağlı bir kolu vardır. Bu, XV. yüzyıl ortalarından XVI. yüzyıl sonlarına kadar Osmanlı memleketlerindeki Melâmiye-i Bayramiye arifleri arasında Şeyh Ömer Sikkîn'in yâni Bıçakçı Ömer'in halifelerinden Ayaşlı Bünyamin ( vefatı 926 H. / 1520 M. ) ile onun halifesi Pir Ali Aksarayî (vefatı 934 H. 1527 M.) ve bunun oğlu olup 935 H. 1529 M.'de şeriate mugayir söz sarf ettiğinden dolayı İbn-i Kemal'in fetvasıyla öldürülen ve Oğlan Şeyh denilen Şeyh İsmail ve yine Pîr Ali Aksarayî halifelerinden Ahmed Sarban yani Deveci Ahmed (vefatı 952 H. / 1545 M.) ve onun da halifesi Ankaralı Hüsameddin (vefatı 964 H. / 1557 M.) ve Hüsamüddin'in halifesi olup akidesinin şeriate aykırı olmasından dolayı 969 H. / 1561 M. de İstanbul'da, katlolunan Hamza, Bayramiye-i Melâmiye'nin meşhurlarındandır.

Bu Melâmiye ricali ile şeriat uleması arasında fikir ve görüş noktasında ihtilâf olup bunların felsefe ve akideleri cahil halkı şaşırtıp dalâlete düşürebileceği için esas dinî akideleri muhafaza ile mükellef olan âlimler bunlardan fikirlerini meydana vuranlardan bazılarını îdam ve bazılarını da hapsettirmişlerdir.

Melamîlerin tarikatleri esas sohbet üzerine olup diğer tarikatler gibi tac ve hırkaları, yani belirli kıyafetleri yoktur. Şeyh-i Ekber Muhyiddin-i Arabî 'nin Fususü'l-hikem adlı eseri ve onun esası olan vahdet-î vücûd felsefesi bunların, umdelerindendir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz