Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
XVIII. Yüzyılda Müzehhibler
Osmanli Tarihi 1800-1924 Yillari Arasi Onemli Olaylar
Osmanli Tarihi 1500-1600 Yillari Arasi Onemli Olaylar
BAŞKA BİR BAKIŞLA ÇANAKKALE ZAFERİ
Âşık Paşa
Atatürk’ün annesinin, Latife Hanım’a tek vasiyeti
Alçı İşleri
Tersane Halkı
Na 't
Köroğlu

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Osmanlı-Trabzon Rum İmparatorluğu İlişkileri

Sayfadaki Başlıklar


XV. Yüzyıl Ortalarına Kadar Trabzon Rum imparatorluğu
İmparatorluğun Tarihe Karışması

XV. Yüzyıl Ortalarına Kadar Trabzon Rum imparatorluğu

Trabzon İmparatorluğu, Lâtinlerin İstanbul'u zabtetmeleri üzerine Trabzon'a kaçmış olan Komnen ailesinden Aleksi Komnenos tarafından 1204 (601 H) senesinde kurulmuştu. İlk devirlerde Karadeniz Ereğlisi'nden Batum'a kadar olan sahil kısmı ile dahilde ona paralel bir kısım yerler bu imparatorluğun idaresinde iken Batı hududundan bir parçasının yani Ereğli ile Amasra'nın Trabzon kumandanı David'in hıyaneti neticesinde ve daha I. Aleksi'nin sağlığında ve bir parçasının yani Sinop'un da yine aynı hükümdarın esir düşmesiyle 611 H. 1214 M.'de Anadolu Selçuklu hükümdarı I. İzzeddin Keykâvüs tarafından alınması üzerine küçülmüş ve imparator vergi ve asker vermek suretiyle esaretten kurtulmuştu.

Bu tarihten sonra XIII. yüzyılın ortalarına doğru, doğuda Kolkid yani Batum ve Poti mıntakalarının elden çıkması ve XIV. asırda da Türkmenlerin Anadolu'da sahile doğru inmeleri neticesinde Halipya denilen Giresun ve Ordu taraflarının imparator II. Yuannis (1280-1297) zamanında Türkmenler tarafından işgal edilmesi Trabzon imparatorluğunu daha ziyade küçültmüş ve imparatorluk toprakları Giresun ile Batumun batı sahilindeki sahaya inhisar etmişti.

Trabzon Rum imparatorluğu, Anadolu Selçukluları hükümdarı I. Alâaddin Keykubad zamanında Celâleddin Hârezmşah ile Selçuklu devleti aleyhine ittifak etmiş ise de Celaleddin'in mağlûb olması üzerine imparator I. Yuannis (1235 - 1241) Selçuklulara vergi vermeye mecbur olmuş ve daha sonra Moğollara, Timur'a ve en son Osmanlılara vergi vermiştir.

Trabzon Rum imparatorluğu ticaretle geçinir bir devlet olduğundan bu cihetten sahillerinde mühim antrepoları ve Cenevizlilere ait ticaret iskeleleri vardı. Anadolu Selçuklularının zayıflamasından sonra, imparatorlar, etrafındaki Türkmenlerle iyi geçinmeğe çalışmışlar, Akkoyunlu aşiret reislerine ve daha sonra Akkoyunlu hükümdarlarına kız vermişler ve bu sayede haricen mevkilerini muhafaza etmek istemişlerdir; Uzun Hasan'ın zevcelerinden biri İmparator Yuannis'in kızı olup adı Teodora veya Katerina idi.

Trabzon Rum imparatorluğu yalnız hariçteki taarruzlarla yıpranmamış, asıl dahilî hastalık ve fırka mücadeleleri ile de sarsılmıştır; bilhassa bu fırka mücadeleleri 1340 ile 1344 tarihlerinde en son şeklini almış, imparatorların biri çekilip diğeri çıkarılmıştır.


İmparatorluğun Tarihe Karışması

Osmanlılar'ın bu taraflara kadar sokulmaları üzerine Trabzon Rum imparatoru IV. Yuannis, Osmanlılara tâbi olmayı ve vergi vermeyi kabul etmiştir. İstanbul fethi'ni müteakip Osmanlı hükümdarı, Trabzon imparatoruna nâme yollayarak her sene tazimatını arz için istanbul'a gelip vergisini getirmesini bildirmiş ve 1456 senesinde Belgrat kuşatması esnasında Amasya sancakbeyi HızırTrabzon üzerine yollayarak onu vergiyi kabule mecbur eylemişti; hattâ İmparator IV. Yuannis, ikinci bir hücumda Trabzon'un alınacağını düşünerek biraderi David 'i 1458'de istanbul'a yollayarak 3000 altın vergi vermek suretiyle Osmanlı hâkimiyetini tanımıştı. Son Trabzon Rum imparatorları IV. Yuannis ile biraderi David Komnenos'un Osmanlılar aleyhine bir haçlı seferi yapılması için Papa'ya (IV. Ojen) başvurması ve David'in bilhassa Fransa kralı VII. Şarl'dan yardım istemesi Güney Karadeniz'i almak isteyen Osmanlı hükümetinin işine yaramıştır.

David'in, biraderinin damadı olan Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'dan yardım görmesine meydan verilmeden ustaca bir siyasetle ve süratle denizden ve karadan yapılan vaskı üzerine Trabzon teslim olmuş ve Bizans imparatorluğu tarihe karıştıktan sonra mevcudiyeti Osmanlılar için -Avrupa devletlerin tahrikleri dolayısıyla- bir ilinti olan bu Rum imparatorluğuna da son verilmiştir (26 Ekim 1461). Yorgi Amiruki (G. Amoiroutzes)'nin 11 Aralık 1461 Edirne'den, İtalya'da bulunan kız kardeşi Besariyon'a gönderdiği mektupta Türklerin hücumlarının âni olduğunu ve hiç bir şey kurtarmaya vakit bulunamadığını Türk donanmasının yüz parçadan fazla olmamakla beraber iyi donatılmış olduğunu ve kara kuvvetinin 150.000'den fazla bulunduğunu yazmaktadır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz