Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
''Menemen belgeleri'' neden önemli?
FETRET DEVRİ
Osmanlı’nın gölgesi Ahıska
Kavanoz Sührablı Ahmet Paşa
Abdülaziz'in Tahta Çıkışı
Şarkı
Kumaş Cinsleri Hakkında Kısa Bilgiler
Merhamet bütün canlılara
Kütahya Ahiarslan Sultanbağı - Çatalçeşme Mescidi
Gürcü Yusuf Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Osmanoğulları’yla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Yasaları

Osmanoğulları’yla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Yasaları


I.
HİLAFETİN ILGASINA VE HANEDAN-I OSMANI’NİN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEMALİKİ
HARİCİNE ÇIKARTILMASINA DAİR KANUN

Kanun no : 431
Kabul Tarihi :26 Recep 1342 – 3 Mart 1340 ( 1924 )

MADDE 1-Halife hal’edilmiştir. Hilafet, hükümet ve cumhuriyet mana ve meftumunda esasen müntemiç olduğundan Hilafet makamı mülgardır.

MADDE 2-Mahlu Halife ve Osmanlı saltanat- ı münderisesi hanedanın erkek, kadın bilcümle azası ve damatlar Türkiye Cumhuriyeti memaliki dahilinde ikamet etmek hakkından ebediyen memnundurlar. Bu hanedana mensup kadınlardan mütevellid kimseler de bu madde hükmüne tabidirler.

MADDE 3-İkinci maddede mezkur kimseler işbu kanunun ilanı tarihinden itibaren azami on gün zarfında Türkiye Cumhuriyeti arazisini terke mecburdurlar.

MADDE 4- İkinci maddede mezkur kimselerin Türk vatandaşlık sıfatı ve hukuku merfudur.

MADDE 5- Bundan böyle ikinci maddede mezkur kimseler Türkiye Cumhuriyeti dahilinde emval-i gayrımenkuleye tasarruf edemezler. İlişkilerinin kat’ı için bir sene müddetle bilvekale mehakim-i devlete müracaat edebilirler.
Bu müddetin mürurundan sonra hiçbir mahkemeye hakk-ı müracaatları yoktur.

MADDE 6- İkinci maddede mezkur kimselere masarif-i seferiyelerine mukabil bir defaya mahsus ve derece-i servetlerine göre mütefavit olmak üzere hükümetçe tensib edilecek mebaliğ ita olunacaktır.

MADDE 7- İkinci maddede mezkur kimseler Türkiye Cumhuriyeti arazisi dahilindeki bilcümle emval-i gayrimenkullerini bir sene zarfında hükümetin malumat ve muvafakatiyle tasviyeye mecburdurlar. Mezkur emlak-ı gayrımenkuleyi tasfiye etmedikleri halde bunlar hükümet marifetiyle tasfiye olunarak bedelleri kendilerine verilecektir.

MADDE 8- Osmanlı İmparatorluğu’nda padişahlık etmiş kimselerin Türkiye Cumhuriyeti arazisi dahilindeki tapuya merbut emval-i gayrımenkuleleri millete intikal etmiştir.

MADDE 9- Mülga padişahlık sarayları, kasırları ve emakin-i sairesi dahilindeki mefruşat, takımlar, tablolar, asar-ı nefise ve sair bilumum emval-i menkule millete intikal etmiştir.
MADDE 10- Emlak-ı Hakaniye namı altında olup evvelce millete devredilen emlak ile beraber mülga padişahlığa ait bilcümle emlak ve sabık Hazine-i Humayun, muhteviyatları ile birlikte saray ve kasırlar ve mebani ve arazisi millete intikal etmiştir.

MADDE 11- Millete intikal eden emval-i menkule ve gayrimenkulenin tespit ve muhafazası için bir nizamname tanzim edilecektir.

MADDE 12- İşbu kanun, tarih-i neşrinden itibaren mer’iyül’-icradır.

MADDE 13- İşbu kanunun icra-i ahkamına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.


II.
MAHPEYKER, TÜRKAN, ALİ, RANA VE HUMEYRA’NIN
TÜRKİYE’YE AVDET ETMELERİNE DAİR KANUN

Kanun no :3662
Kabul tarihi:5 Temmuz 1939
Resmi Gazete ile neşir ve ilanı: 11 Temmuz 1939- Sayı: 4255

MADDE 1- Ölü general Enver çocukları Mahpeyker, Türkan ve Ali ile biraderi Kamil kızı Rana’ nın ve İsmail Hakkı kızı Hümeyra’nın Türk vatandaşlığına kabul ve Türkiye’ye gelmelerine müsaade edilmiştir.

MADDE 2- Bu kanunun mer’iyetinden evvel birinci maddede adları yazılı olanlar hakkında 431 sayılı kanun hükümlerine göre yapılmış muameleler muteberdir.

MADDE 3- Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer’idir.

MADDE 4- Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Hey’eti
memurdur.

III.
PASAPORT KANUNUNA BAZI MADDELER
EKLENMESİNE DAİR KANUN

Kanun no: 5370
Kabul Tarihi: 18 Nisan 1949
Resmi Gazete ile yayım ve ilanı : 25 Nisan 1949 – Sayı: 7190

MADDE 1- 3519 sayılı pasaport kanununa aşağıda yazılı maddeler eklenmiştir.

EK MADDE 1- Doğum itibarıyla münderis Osmanlı hanedanından olmayıp bu hanedan azasından biriyle evlenmiş ve ölüm ve ya boşanma sebebiyle dul kalmış olan ve çocuğu bulunmayan erkek ve kadınların Türkiye’ye gelmelerine Bakanlar Kurulu kararıyla müsaade olunabilir. Şu kadar ki Osmanlı İmparatorluğunda padişahlık etmiş kimselerden hilafetin ılgası tarihinde hayatta olsun olmasın varislerine intikal yapılmamış herhangi birinin nam ve uhdesinde o tarihte mukayyet bulunan gayrımenkul mallarla 1 Eylül 1324 ve 21 Nisan 1325 tarihli iradelerin mevzuu bulunan gayrımenkul mallar431 sayılı kanunun 8. ve 10. maddeleri mucibince millete intikal etmiş bulunduğundan bu kanuna müsteniden yurda avdet edenler dahi bu mallar üzerinde irs veya herhangi bir sebebe dayanarak hak iddia edemezler.

EK MADDE 2- Doğum itibariyle münderis Osmanlı hanedanı azasından bulunan kadınlardan yabancı devlet başkanlarından veya devlet hanedan azasından veyahut elçi veya elçilik vazifesiyle görevlendirilmiş olanlardan biriyle evli olanların transit suretiyle Türkiye’den geçmelerine ve üç aya kadar Türkiye’de ikametlerine Bakanlar Kurulu kararıyla izin verilebilir.

MADDE 2-431 sayılı kanunun ikinci maddesinin bu kanuna aykırı hükümleri kaldırılmıştır.

MADDE 3-Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

IV.
VATANDAŞLIK KANUNUNA BAZI MADDELER
EKLENMESİNE DAİR KANUN

Kanun no : 5371
Kabul Tarihi : 18 Nisan 1949
Resmi Gazete ile yayım ve ilanı: 25 Nisan 1949- Sayı: 7190

MADDE 1-1312 sayılı Vatandaşlık Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir:

Ek madde 1- 5319 sayılı Pasaport Kanununa bazı maddeler eklenmesine dair olan 5370 sayılı kanunun birinci ek maddesi gereğince yurda dönmelerine müsaade edilen kimselerin o kanunda yazılı kayıtlar dahilinde vatandaşlığımıza alınmasına Bakanlar Kurulu karar vermeğe yetkilidir.

Ek madde 2- 431 sayılı kanunun dördüncü maddesinin bu kanunun hükmüne aykırı hükümleri kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.


V.
VATANDAŞLIK KANUNUNA BAZI MADDELER
EKLENMESİNE DAİR KANUN

Yorum no : 245
Resmi Gazete ile yayım ve ilanı: 7 Mayıs 1949- Sayı :7201

431 sayılı kanunun mer’iyete girdiği tarihte hayatta bulunsun bulunmasın Osmanlı İmparatorluğu’nda padişahlık etmiş herhangi bir kimse namına Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde tapuda mukayyet gayrimenkul mallar bu kanunun 8. maddesi mucibinde, kanunun yürürlüğe girmesiyle millete intikal etmiştir.
Binaenaleyh, 431 sayılı kanunun neşrinden sonra bu gayrimenkullerin padişahların mirasçılarına intikali yapılamaz ve bu mallar üzerinde verese tarafından hiçbir hak iddia edilemez.

VI.
HİLAFETİN ILGASINDA VE HANEDAN-I OSMANİ’NİN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEMALİKİ HARİCİNE
ÇIKARILMASINA
DAİR OLAN 431 SAYILI KANUNUN 2. MADDESİNİN
DEĞİŞTİRİLMESİ VE AYNI KANUNA BAZI MADDELER
EKLENMESİ HAKKINDA KANUN

Kanun no:5958
Kabul tarihi : 16 Haziran 1952
Resmi Gazete ile yayım ve ilanı : 23 Haziran 1952 – Sayı:8142

MADDE 1- 3 mart 1340 tarihli ve 431 sayılı kanunun ikinci maddesi değiştirilmiş ve aynı kanuna aşağıda yazılı maddeler eklenmiştir.

MADDE 2- Mülga hilafet ve münderis Osmanlı saltanatı hanedanının padişahlar sülbünden olan erkek azası ve bunların erkek füruu Türkiye’ye gelmek ve Türkiye’den transit olarak geçmekten memnundurlar. Bunların dışında kalanlar Türkiye’ye gelebilirler.

Ek Madde 1- İkinci madde gereğince Türkiye’ye gelebileceklerin müracatları halinde, Türkiye’ye gelmek ve Türkiye’de ikamet etmek şartları aranmaksızın vatandaşlığa alınmalarına Bakanlar Kurulu karar verir.

Ek Madde 2-İkinci madde hükmünden istifade edenler bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren umumi hükümler dairesinde mal edinebilirler. Bu suretle Türkiye’de mal edinenlerden ölenlerin ikinci maddeden istifade edemeyen varislerine ait hisseler sulh mahkemesince bir sene içinde tasfiye olunarak tutarı kendilerine ödenir.

Ek Madde 3- Bu kanuna müsteniden yurda gelmek hakkını haiz olanlar, 27 Ağustos 1324 ve 20 Nisan 1325 tarihli iradeler ve 431 sayılı kanun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 245 sayılı tefsir kararı gereğince millete intikal etmiş olan bilumum menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde miras sebebiyle veya diğer herhangi bir sebeple hak iddia edemezler.

Ek Madde 4-Türkiye’ye gelenler veya Türk vatandaşlığına iktisab edenler ( sultan, hanımsultan, kadınefendi, prens, ve prenses) gibi hanedananispet ifade eden elkab ve unvanları kullanmaktan memnundurlar.
İkinci madde hükmünden istifade edenlerden memnuniyet hilafına harekette bulunanlar altı aydan iki yıla ve bu unvanları bu kimseler hakkında iltizamen kullananlar üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

MADDE 2-431 sayılı kanunun ve diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri ile 5371 sayılı kanun kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu kanunun Bakanlar Kurulu yürütür.


VII.
CUMHURİYETİN 50. YILI NEDENİYLE BAZI SUÇ VE
CEZALARIN AFFI HAKKINDA KANUN’UN 8. MADDESİ

Kanun no: 1803
Resmi Gazete ile neşir ve ilanı : 18 Mayıs 1974

MADDE8- 16.6.1952 tarih ve 5958 sayılı kanunla tadil edilen 26 Recep 1342 ve 3 Mart 1340 tarihli ve 431 sayılı kanunun 2,3,4 ve 5inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Bu durumdan istifade etmek isteyen erkek mensuplar hakkında 431 sayılı kanunu tadil eden 5958 sayılı kanun gereğince kadın mensuplara tanınan haklar uygulanır.

Bu sayfayı düzenle

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz