Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-İspanya İlişkileri
Gönüllüler Aranıyor
Köroğlu Şiirleri - Mert dayanir namert kacar
Boynueğri Mehmet Paşa
Atatürk'ü ağlatan olay...
Osmanlı Devletinde İnsan Hakları ve Hürriyetleri
Osmanlı Devleti'nin Parçalanması - Fetret Devri
XIV. Asrın Son Yarısıyla XV. Asır Ortalarına Kadar Osmanlılardaki Camiler
Devlet-i Ali'nin 707. Kuruluş Yılı Münasebetiyle Kaleme Alınmıştır
II. Bayezid'in Şahsiyeti

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Paşmakçızâde Abdullah Efendi

Paşmakçızâde şeyhülislâm Seyyid Ali Efendi'nin oğlu olup 1091 H. -1680 M.'de doğdu. Pederinden ders gördü; müderris ve kadı oldu. Mısır kadılığından sonra 1126 H. - 1714 M.'de İstanbul kadılığına tayin edildi; 1130 H. - 1718 M. de nakibü'l-eşraf ve 1132 Cemaziyelevvel başında (1719 Aralık) Anadolu ve 1137 Ramazan - 1725 Haziran'da Rumeli kazaskeri oldu. ikinci defa Rumeli kazaskeri bulunduğu sırada Patrona isyanını müteakip infisal edip yine o sene Zilkadesinin onunda (17 Mayıs 1731) Mirzazâde Şeyh Mehmed Efendi'den sonra şeyhülislâm tayin edildi.

Abdullah Efendi, kibir ve gurur sahibi, mütehakkim bir zat olup müşavere meclislerinde ve herhangi bir iş zımnında pâdişâhla görüşürken terbiyeye aykırı bazı halleri ve mütalaalarından, bildiğinden şaşmayarak lüzumsuz inat ve ısrarı ve her bir işin kendi reyine uygun olarak yapılmasını istemesi ve makul itirazlara münasebetsiz ve ağır sözlerle mukabele eylemesi ve İran meselesinin müzakeresinde umum heyetin reyine muhalif olarak mütalealerında sebat etmesi gibi hallerinden —bilhassa İran işinin müzakeresindeki vaziyetten dolayı, 27 Şaban 1144-24 Şubat 1732 de azledilerek yerine Rumeli kazaskeri Damadzâde Ebül Hayr Ahmed Efendi getirildi.

Abdullah Efendi, azlini müteakip Hacca gönderilip avdetinde Konya'da oturtuldu ve oraya gelişinden az sonra vefat ederek Hazreti Mevlâna türbesinin haricine defnedildi (1145 H.-1732 M.). I. Mahmut zamanında şeyhülislâmlığı dokuz buçuk aydır. Zehirlenmek suretiyle vefat ettiği rivayet edilmektedir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz