Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
XIV. Asrın Son Yarısıyla XV. Asır Ortalarına Kadar Osmanlılardaki Camiler
Son Dönem Osmanlı Edebiyatı - Yeni Türk Edebiyatı
Abdülmecit
2. Siyavuş Paşa
31 Mart bir Yahudi ihtilâli gibi!
Osmanlılarda İlk Madeni Paralar
Bursa Alâaddin Bey Camii
Servet-i Fünûn Dönemi Edebiyatı (1896-1901)
Köroğlu Şiirleri - Mert dayanir namert kacar
Ankaralı Mehmed Emin Efendi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Pirîzâde Mehmed Sâhib Efendi

Babası yeniçeri ocağından yetişmiş katar Ağalarından Piri ailesinden yetişmiş olanlara Pirizâde denilmiştir. Mehmed Sâhib Efendi 1085 H. -1674 M.'te doğmuştur. Dersten mülâzım olduktan sonra kırk akçe yevmiyeli müderris bulunurken şeyhülislâm Erzurumlu Seyyid Feyzullah Efendi'ye intisab ederek kitapçısı oldu ve sonra Feyzullah Efendi'nin emriyle evvelâ sadrâzam Daltaban Mustafa Paşa'ya ve sonra da Ramî Mehmet Paşa'ya imam oldu. 1113 H. - 1701 M. den itibaren iptidayi hariç müderrisliğinden başlayarak müderrislik etti. 1135 H. - 1723 M. de Selanik kadılığına tayin edildi; 1140 H. - 1727 M.'de pâdişâhın ikinci imamı ve şehzadelerin muallimi oldu. Daha sonra birinci imamlığa yükselerek aynı sene, yani 1143 Zilkadesinin yirmi üçünde (30 Mayıs 1731) İstanbul kadısı olup aynı zamanda Anadolu kazaskeri payesi verildi.

7 Rebiulevvel 1146 - 18 Ağustos 1733'te Anadolu kazaskeri olup payesini aldıktan sonra 23 Muharrem 1150'de (1 Mayıs 1737) Rumeli kazaskerliğine tayin edilerek ikinci defa Rumeli kazaskerliğinden mazul iken şeyhülislâm Şeyh Seyyid Mustafa Efendi'nin vefatı vukua geldi. I. Mahmut, vezir-i azamla istişareden sonra onu şeyhülislâm tayin etti. (1158 Muharrem - 1745 Şubat); pâdişâh imamlığını şeyhülislâm oluncaya kadar muhafaza etmişti.

Mehmed Sâhib Efendi'nin meşihati on üç buçuk ay devam etti. Hastalığı sebebiyle zarurî olarak 13 Rebiulevvel 1159 - 5 Nisan 1746'da azlolunarak Beşiktaş'taki yalısında oturdu ve yerine Hekimbaşı ve Rumeli kazaskeri Hayatîzâde Mehmed Emin Efendi getirildi.

Mehmed Sâhib Efendi iyileştikten sonra, yani aynı senede 5 Cemaziyelâhir (25 Haziran 1746)'de, Hacca gönderildi; avdetinde evvelâ Gelibolu'da ve sonra Tekirdağı'nda oturması emredildi ve 1161 Rebiulâhır - 1748 Nisan'da Üsküdar'da oturmasına müsaade olundu ve 9 Receb 1162 - 25 Haziran 1749'da yaşı seksene yakın olarak vefat etti. Üsküdar'da Selimiye Tekkesi karşısında medfundur.

Pirîzâde, yüksek âlim ve mütefekkir bir zat olup İbni Haldun tarihinin mukaddimesini tercüme etmiştir. Üç lisanda (Türkçe, Arapça, Farsça) şairdi. Okuduğu kitapların kenarlarına mütalaasını havi haşiye ve talikatı çoktur. Fevkalâde natuktu.

Vakanüvis İzzi Efendi, kendisinin yetişmiş olduğu şeyhülislâmlar arasında bundan daha fazıl ve müdekkik kimseyi görmediğini beyan etmektedir. Selanik kadılığından mazul bulunduğu sırada Müteferrika Matbaasında basılmakta olan eserlerin tashihine memur edilmiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz