Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Vessaf Abdullah Efendi
İmparatorlukta Tanzimat Hareketine Düşmanlık
Bursa Yıldırım Beyazıt Camii
Alâaddin Arabî
Eski İstanbul Fotoğrafları
Tardiye
Osmanlı'da Bayram Kutlamaları
Muaşşer
Tarihte Haziran Ayı Olayları
IV. Mustafa'nın Padişahlığı

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Sürmeli Ali Paşa

Dimetokalıdır; gençliğinde Sokullu zadelerden İbrahim Han kethüdası Ali Ağa tarafından terbiye edilip iltizam işlerinde bulunmuş, arpa emini ve 1099 H.-1688 M.'de tersane emini ve 1100 Safer 1688 Aralık'ta başdefterdar olup bunun zamanında mangır kesilmiştir; Sürmeli Ali Efendi bir müddet sonra azledilip rikâb-ı hümayun defterdarı olarak Edirne'de kalmış ve 1103 H.-1691 M. Kasım'da ikinci defa başdefterdarlığa getirilmiş ve aynı zamanda vezirlik de verilmiş ise de birkaç ay sonra azl ve Kıbrıs ve arkasından Şam Trablus valisi tayin edilmiştir.

Sürmeli Ali Paşa Şam Trablus valisi bulunurken Bozoklu Mustafa Paşa'nın yerine sadarete davet edilip gelmiş ve serdarlıkla Avusturya seferine gönderilmiştir. Sadrâzam 1106 Muharrem 1694 Ağustos'ta Macaristan'da Varadin kalesini muhasara ettiyse de siperleri su basması sebebiyle muvaffak olamayarak bir ay sonra Belgrat'a dönmüştür.

Bunun sadareti zamanında II. Ahmet vefat edip yerine Avcı Sultan Mehmed'in büyük oğlu ikinci Mustafa hükümdar olarak sadarette ibka edildi; genç pâdişâh sefere gitmeye karar verdi ise de sadrâzam buna tarafdar değildi; bu sırada Belgrat'a gönderilen bin beş yüz kadar yeniçerinin Cisr-i Mustafa Paşa mevkiinde serkeşçe hareketleri vezir-i âzamın, pâdişâhı seferden alıkoymak için yapılmış bir tertibi olduğu duyuldu. Ve Ali Paşa'nın bunu îzam ederek büyüttüğü bizzat tebdil suretiyle pâdişâhın bizzat işi tahkiki neticesinde anlaşılmış olduğundan dolayı Sultan Mustafa bu hale kızmıştır. Bu vaziyeti fırsat bilen ve vezir-i azama aleyhdar olan pâdişâh hocası Feyzullah Efendi ile diğer aleyhdarları işi körükleyerek bazı kötü işlerini de zikretmek suretiyle pâdişâhı büsbütün hiddetlendirmişlerdir. Bunun üzerine vezr-i âzamın azline karar verilerek 1106 Ramazan ve 1695 Nisan'da Hasoda köşküne celbolunup elinden mühr-i hümayun alındıktan sonra çavuş başıya teslim olunarak kapı arasında hapis ve malı müsadere edildikten sonra Çeşme kasabasına sürülmüştür.

Sürmeli Ali Paşa'nın yerine rikâb-ı hümayun kaymakamı tayin edilmiş olan Elmas Mehmet Paşa vezir-i âzam oldu; Sultan Mustafa, Ali Paşa'nın tahrikatını bir türlü hazmedemeyip "sağ oldukça ateşin sönmez" diyerek İzmir'e yakın mahalden Edirne'ye döndürdükten sonra boğdurmuştur (1106 Şevval 15 ve 1695 Mayıs 29). Gözlerinin sürmeli olmasından veya sürme çekmesinden dolayı Sürmeli lakabını almıştır; sadareti bir sene kadardır; katlinde elli yaşında olup işe aklı erdiğini ve cömertliğiyle meşhur olduğunu ve bazı hususî ahvalinin iyi olmadığını Hadikatü'l-vüzera yazmaktadır; Kadıköy çarşısında Rum Kilisesi duvarında 1105 H.-1693 M. tarihli bir çeşmesi vardır. Kabri Edirne'de Evliya Kasım Çelebi Camii kabristanında imiş.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz