Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Aruz Vezni
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Yaya Ve Müsellemler
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Akkoyunlu İlişkileri
XV Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Cebeci Ocağı
Sunullah Efendi
Yayalar ve Yörükler
Osmanlılarda Ateşli Silahlar Sanayii
SULTAN REŞAD'IN DUASI
Sivas Gök Medrese Mescidi
Seyyid Hasan Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Salyaneli ve Salyanesiz Eyaletler

Eyâletler salyânesiz ve salyâneli yani yıllıksız ve yıllıklı olarak iki kısımdı. Bunların en çoğu yıllıksız olanıydı. Rumeli, Budin, Anadolu, Karaman, Dulkadır ve Sivas, Erzurum, Diyarbakır, Haleb, Şam, Trablusşam salyânesiz eyâletler idiler. Bunların mahsulâtı has, zeamet ve tımar olarak ayrılmış ve hazineden ve defterhâneden idare edilmekte bulunmuştu. Yıllıksız eyâletlerin öşür ve resimleri havass-ı hümâyun ismiyle hazineye ve beylerbeyi ve sancakbeyi haslarına ve bir de zeamet ve tımara ait olmak üzere bölünmüştü.

Yıllıklı eyâletler Mısır, Habeş, Bağdat, Basra, Yemen ve Kaptan Paşa eyaletindeki bazı sancaklar olup buraların mahsulâtı has, zeamet ve tımara ayrılmayarak doğrudan doğruya devlet hazinesi tarafından mıntıka mıntıka her sene iltizama verilirdi; bu eyâletlerin senevî hasılatından bir kısmı beylerbeyi, sancakbeyi, asker vesairlerinin maaşları için dağıtıldıktan sonra kalanı devlet hazinesine yollanırdı. Trablusgarp, Tunus ve Cezayir eyâletleri de yıllıklı eyâletlerdendi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz