Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Hakkâklik
Osmanlı Türk Masalları
Hâmid Efendi
Osmanlı'da Güzel Sanatlar (genel)
Mekke ve Medine Hayrına Kurulan Osmanlı Vakıfları
SULTAN REŞAD'IN DUASI
Osmanlı Kara Ordusu
Kütahya Lala Hüseyin Paşa Camii
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Floransa İlişkileri
Çelebi Mehmet

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Sarı Süleyman Paşa

Hersek sancağında Prepolye kasabasındandır. Sarayda helvacılar sınıfından iken pâdişâhın musahibi dilsiz Tavşan Ağa'nın hizmetinde bulunup ona kethüda ve yine o sayede yani 1080 H. - 1669 M. da çavuşbaşı ve daha sonra Fazıl Ahmed Paşa kethüdası olmuştur.

Fazıl Ahmed Paşa'nın vefatından sonra birinci imrahur Kara İbrahim Ağa'nın (vezir-i âzam Kara İbrahim Paşa) yeni sadrâzamın kethüdahğına tayini üzerine Süleyman Ağa da birinci imrahurluğa tayin edilmiştir (1087 H.-1676 M). Süleyman Ağa, sadrâzam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın katli üzerine, İstanbul'daki emlâkini zabt ve tahrir etmekteki hizmetinden dolayı Rebiulâhır 1095 ve 1684 Mart'ta vezirlikle sadaret kaymakamlığına ve arkasından Lehistan cephesine serdar tayin edilmiş, Lehlilerin taarruzunu muvaffakiyetle tardetmiş, İstanbul'a gelerek hasta bulunan vezir-i âzam Kara İbrahim Paşa'ya vekâlet edip onun azli üzerine 1097 Muharrem ve 1685 Aralık'ta sadrâzam olmuştur.

İdaresizliği ve Şikloş veya Mohaç muharebesi nde Avusturya kumandanı Prens Ojen dö Savua'ya karşı mağlûbiyeti ve bundan sonra cephede askeri yoklamaya kalkması neticesinde Varadin, ordugâhındaki isyan üzerine sancağ-ı şerifi alıp ordudan Belgrad'a kaçıp oradan da İstanbul'a gelerek saklanmış ise de buldurulup boğdurulmuştur (1098 Zilhicce 7 ve 14 Ekim 1687). Kabri Üsküdar'da camii yanındadır; Kuruçeşme'de yalısı vardı. Camii duvarındaki kitabede müşfik, halim ve insaflı olduğu zikrediliyor.

Süleyman Paşa, katlinde altmış yaşlarında olup sadareti müddeti yedi ay kadardır. Hilekâr, sinsi ve tamahkâr olduğunu silâhdar tarihi ile Hadikatü'l-vüzera yazmaktadırlar. Üsküdar'da Doğancılar yakınında cami, mekteb ve çeşmesi vardır. VaradirCAs aleyhine olan isyanı tertib edenler arasında kendisinden sonra sadrâzam olan Köprülü damadı Siyavuş Paşa da bulunmaktadır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz