Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Avusturya İlişkileri
Hukuk Sistemi - Sosyal ve Ekonomik Hayat
Osmanlı - Bosna Krallığı İlişkileri
Çini İşleri
Osmanlı Padişah Tuğraları
Kütahya I. Hezar Dinar Mescidi
Hacı Bayram-ı Velî
Manisa Hatuniye Camii
İktisadî Durum
Osmanlı Devleti'nin Merkez Teşkilâtı

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Silâhtar Hamza Mahir Paşa

Kayseri'nin Develi Karahisar zenginlerinden Mehmet Ağa'nın oğludur. 1140 H. - 1727 M.'de doğmuş ve sonra İstanbul'a gelerek on altı yaşında sarayın helvahane bölüğü'ne kaydolunmuş ve bir sene sonra, yani 1157 H. - 1744 m. de kiler odasına naklolunarak baş kullukçu olmuş ve buralarda tahsil görmüş ve sonra da 1162 H. - 1749 M. de hasoda'ya alınmıştır. III. Mustafa'nın cülusunda silâhdar Ahıshalı İbrahim Ağa 'nın silâhdarlıktan çıkarılması üzerine, o tarihte peşkir ağası bulunan ve Hasoda'da derece derece ilerlemiş olan Hamza Mahir Ağa, birkaç derece atlatılarak silâhdarlığa çıkarılmış (24 Safer 1171 - 7 Kasım 1757) ve sonra pâdişâhın ilk doğan kızı Hibetullah Sultan da kendisine namzed olmuştur.

Hamza Hâmit Paşa 22 Şevval 1172-18 Haziran 1759'da vezirlikle Mora muhassallığına tayin olunarak vezarete ait bütün levazımat pâdişâh tarafından ihsan olunmuştur. Hamza Hâmit Paşa buradan 1174 Şevval ortalarında (1761 Mayıs) Silâhdar Mehmet Paşa'nın yerine Rumeli valiliğine ve 1175 H. - 1762 M.'de Anadolu valiliğine tayin olunmuş ve bu sırada namzed olduğu Hibetullah Sultan vefat etmiştir.

Hamza Paşa 5 Şevval 1175-29 Nisan 1762 tevcihatında Özi eyâletine tayin olunup aynı sene Şevval ayı sonlarında Hotin kalesi muhafazası şartiyle Hotin ve Çorum sancakları verilmiş ve daha sonra, yani 1176 H. - 1763 M. de Niğbolu sancağıyla Vidin muhafızlığına tayin olunmuştur.

Hamza Mahir Paşa 1178 Safe'r ortalarında (1764 Ağustos ortaları) Köstendil sancağı ilhakiyle Hotin muhafızlığına nakledilmişti. Tenzil sayılan bu nakil dolayısıyla kendisinin gücenmesi ihtimali nedeniyle taltifi havi bir de ferman gönderilmiş ise de yeni memuriyeti kabul etmemesi nedeniyle aynı sene Şaban başlarında (1765 Ocak) azledildikten başka vezirliği de üzerinden alınarak Dimetoka'da oturtulmuştur.

Bir müddet sonra pâdişâhın hiddetinin geçmesi ve daha doğrusu Bahir Mustafa Paşa'nın sadaretten azli üzerine aynı sene Zilkadesi sonlarında (1765 Mayıs) vezirliği bırakılarak Selanik sancağına tayin edilen Hamza Mahir Paşa, 1180 H. - 1766 M. de Mısır valiliğine ve 1180 Zilkade 28 de (1767 Nisan 27) Halep'e ve 4 Şevval 1181 - 23 Şubat 1768 de Aydın muhassallığına naklolunduktan sonra, Muhsinzâde Mehmet Paşa'nın birinci defaki sadaretinden azli üzerine sadrâzam olmuştur (23 Rebiulâhır 1182 - 6 Eylül 1768).

Bunun sadarete getirilmesi Rusya'ya harb açmak içindi. Rus elçisini Bab-ı âliye davet ederek harb ilânını kendisine tebliğ etmiş ise de, kendisinin aklî dengesi epey zamandan beri bozuk olup bu sırada bazı gayrıtabiî halleri iyice meydana vurduğundan, azline zaruret hasıl olmuş ve sadaretinin yirmi sekizinci günü azledilerek Gelibolu'ya gönderilip yerine kalemden yetişerek harb ve darbdan anlamayan ve hiçbir suretle valiliklerde bulunmamış olan Nişancı Yağlıkçızâde Damat Mehmet Emin Paşa tayin olunmuştur (8 Cemaziyelâhır 1182 - 20 Ekim 1768).

Hamza Mahir Paşa 15 Muharrem 1185 - 30 Nisan 1771 de Gelibolu'da vefat etmiştir. Hamza Mahir Paşa hem âlim ve hem kalem sahibi değerli bir zat idiyse de, Mısır valiliğinde bulunduğu sırada oradaki serkeş beylerin kendisini öldürmek istemeleri üzerine korkarak aklını oynatmış ve bu hal maiyyeti tarafından uzun zaman saklanmış, fakat sadareti esnasında iş açığa çıkmıştı.

Hamza Mahir Paşa, ifrat derecede lüzumsuz israf yapardı. Sadareti esnasında gerek enderunda ve gerek Babı âli'de avuç avuç altın saçarak bütün varını sarf etmiştir. Resmî Ahmed Efendi, Hülâsatü'l-İtibar isimli eserinde, Hamza Mahir Paşa'nm sadarete tayin edilip İstanbul'a geldiği vakit hasta ve muvazenesinin bozuk olduğunu ve Babı âli divanhanesinde Farisî beyitler okuyarak etrafa altın saçtığını ve harb ilânı münasebetiyle pâdişâhın huzurunda iki saat oturup onun mizacına muvafık sözlerle kahramanlık göstererek bir gün evvel Davutpaşa ordugâhına çıkmak istediğini, fakat İstanbul'a gelen Kırım hanı Kırım Giray ile pâdişâhın huzuruna girdiği esnada hastalığı sevinç sevdası gibi bir hal aldığından ve hazineyi telef etmek istemesi gibi hareketi sebebiyle azlediîdiğini beyan eder. Valiliklerinde, âdilâne hareketi ile halkı idaresinden memnun bırakmıştır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz