Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Yeniçerilerin diğer hizmetleri
Çandarlı (Cendereli) Hanedanının Sona Erdirilmesi
Hacı Paşa
Turgut Reis
Türk Kültüründe Av
GERÇEK MÜRİDLERİMİZİN SAYISI
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Ceneviz İlişkileri
XVI. ve XVII. Yüzyıl Sülüs ve Nesih Hattatları
Hacı Şehla Ahmet Paşa
Ömer Bedreddin Uşaklı

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Silâhtar Mehmet Paşa

İstanbullu olup kavaf esnafından birisinin oğludur. Çocukluğunda saraya kiler odasına alınarak oradan hasodaya naklolunup kiler kethüdası olmuştu. III. Ahmet'in silahtarı Boşnak Mehmet Ağa 1135 H. - 1723 M.'te vezirlikle Anadolu valisi olunca bu enderun nizamına aykırı olarak birden bire silahtarlığa getirildi.

Silâhtar Mehmet Ağa 12 Şevval 1140 - 22 Mayıs 1728' de III. Ahmet'in henüz dokuz yaşındaki kızına nişanlanarak aynı zamanda vezirlikle 1141 Muharrem -1727 Ağustosta kubbe altına oturdu ve Erzurum eyâleti kendisine arpalık verildi ve Damat İbrahim Paşa'nın katli üzerine III. Ahmet'e son sadrâzam oldu.

Silâhdar Mehmed Paşa, I. Mahmut'un cülusu üzerine sadarette bırakıldı ise de Patrona ve avenesinin edepsizlikleri devam eylediğinden, kapıcılar kethüdalığına tâyin edilen Kabakulak İbrahim Ağa'nın tedbiriyle Patrona ile ileri gelen elebaşılar temizlenmiş ve İbrahim Ağa'ya hizmeti mukabelesi olarak vezirlikle Haleb valiliği verilmişti; fakat I. Mahmut, Kabakulak İbrahim Paşa'yı sadarete getirmek istediğinden Silâhtar Mehmet Paşa tâyininden üç ay sonra Haleb valiliğine tayin olunarak İbrahim Paşa sadrazam olmuştur. (13 Receb 1143-22 Ocak 1731).

Silâhtar Mehmet Paşa, Halep'ten sonra 1145 Şevval-1733 Mart'ta Diyarbakır valiliğine naklolundu. Kendisine gönderilen fermanda Nâdirşah'ın Musul ve Şehrizur (Kerkük) taraflarını tehdid eylemesi üzerine Diyarbakır'da muktedir bir vezirin bulunması lüzumu nedeniyle Diyarbakır'a tâyin olunduğu bildiriliyordu. Mehmet Paşa 1146 Rebiulâhır - 1733 Eylül'de ikinci defa Halep valisi oldu ise de yine o sene Recebinde (Aralık) Sayda valiliğine ve 1148 Safer-1735 Temmuz'da Bağdat'a tâyin olunmuştur.

İran'la yapılan geçici barışı müteakip İran seraskeri Hasan Paşazade Ahmed Paşa tekrar Bağdad valisi tâyin edildiğinden, 1149 Safer-1736 Haziran'da Anadolu valiliğine tâyin olunmuş, yine o sene Cemaziyelevvel (Eylül)'de üçüncü defa Halep valisi olmuştur.

Silâhtar Mehmet Paşa 1150 H. - 1737 M. de Halep'te vefat etmiştir. Vakar sahibi, doğru bir zat idi. Hâdikatü'l-Vüzera zeyli ve ondan naklen Enderuni Ata, ehliyetinden bahsetmektedirler. Subhi Tarihi sarayda yetişmiş olup birden bire sadarete gelmesi dolayısıyla memleket ahvaline vukufsuzluğundan bahsetmektedir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz