Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı Devleti'nde Nikel Para
Osmanlılar Bilime Set Çekmedi
Osmanlı’nın gölgesi Ahıska
Çelebi Mehmed
Nasuh Paşa
İlk Osmanlı Padişahları Dönemi Camileri
Muhsinzâde Mehmet Paşa
İnsan haklarının evrenselliği ve Osmanlı farkı
Terbi '
Gürcü Mehmet Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Silâhtar Seyyid Mehmet Paşa

Edirne yakınında birinci dünya harbi esnasında Bulgarlara bırakılmış olan Dimetokalıdır. II. Mustafa zamanında enderuna alınmış ve orada yetişerek 1146 H. - 1733 M. de silâhtar olmuştur. Silâhtar olmadan evvel pâdişâh tarafından memur olduğu hizmetlerdeki başarıları dolayısıyla pâdişâhın teveccühünü kazanmıştı.

İsmail Paşa'nın sadaretten azli üzerine 9 Şaban 1148-25 Aralık 1735'te evvelâ vezirlikle sadaret kaymakamı ve on altı gün sonra bilfiil sadrâzam olmuştur.

Silâhtar Mehmet Paşa'nın sadareti Rusya ve Avusturya ile olan 1148 H. - 1736 M. seferine tesadüf etmişti. Kendisi valiliklerde ve memleket işlerinde bulunup tecrübe sahibi olmadığından, bütün idareyi Hekimoğlu Ali Paşa ve İsmail Paşa'nın sadaretleri zamanlarından beri sadrâzam kethüdası bulunan ve kendisine de kethüdalık eden Osman Halisa Efendi'nin eline bırakmıştı.

Avusturya elçisinin aracılığıyla muharebenin önlenileceğine aldanmış olan kethüdanın ihmaliyle hazırlıksız olarak harbe girilip, Avusturya'nın da Rusya ile beraber hareket etmesi üzerine, vaziyet ciddileşip endişe verecek bir şekil arz ettiğinden, Osman Halisa Efendi idam ve Seyyid Mehmet Paşa da azledilmiştir (1150 Rebiulâhır -1737 Ağustos). Sadrâzamın idam edilmemesi, pâdişâhın sadrazama Osman Halisa Efendi'nin sözlerine ehemmiyet vermesini tavsiye etmesinden ve onun da aynı suretle hareket eylemesinden dolayıdır.

Silâhtar Mehmet Paşa, azlinden sonra arpalık olarak verilen Ağrıboz muhafızlığına tâyin olunmuş ve 1154 Zilkade (1742 Şubat) da Girid valisi sabık sadrâzam Yeğen Mehmet Paşa ile becayişleri yapılmıştır. Seyyid Mehmet Paşa 1155 Cemaziyelâhırda (1742 Ağustos) tekrar Ağrıboz muhafızlığına nakil olunarak 1157 Ramazanı sonlarında (1744 Kasım) Selanik sancağına tâyin edilmiştir. 1 Şaban 1158 - 29 Ağustos 1745'te Özi valiliğine ve oradan Hanya muhafızlığına ve 1 Ramazan 1159-17 Eylül 1746 da ikinci defa Özi valiliğine gönderilen Seyyid Mehmet Paşa, 1160 muharremi sonlarında (1747 Şubat) Semendire sancağı ile Belgrad muhafızı olmuştur.

1161 Şevval-1748 Eylül tevcihatında İnebahtı muhafızı Şerif Halil Paşa ile becayiş ve 1163 H. - 1750 M. de Selanik mutasarrıfı iken 1164 Rebiulâhır -1751 Mart'ta Cidde valiliğine gönderilmiştir.

1169 Cemaziyelevvel ortalarında (1756 Şubat) kendisine gönderilen bir fermanda sarayda yetişerek sadarete eriştiğinden, işlere vukufiyle Hicaz'daki hüsn-i idaresinden bahsolunarak ihtiyarlığı nedeniyle Cidde valiliğine sabık Trablusşam valisi Sadeddin Paşa'nın tâyini kararı verildiğinden dolayı başka bir memuriyet isterse Şam veya Mısır tarafına hareket etmesi ve Cidde'den ayrılmak istemediği takdirde Taif veya Medine-i Münevvere'de oturmak üzere tekaüt emrinin gönderileceği bildirilmiş ise de, yerine kimse yollanmamış ve Seyyid Mehmet Paşa da vefatı tarihi olan 1170 Zilhiccesi sonuna (1757 Ağustos) kadar Cidde valiliğinde kalmıştır.

Silâhtar Mehmet Paşa, büyük işlerde muvaffak olacak kudrette bulunmamakla beraber, vilâyet ve sancaklardaki idaresi adilâne idi. Kendisi salâhı hal ve itidalle tanınmıştı. Sadareti yirmi ay kadardır. Enderun tarihi'ne göre Üsküdar'da Arakiyed Mescidi'ni yeni olarak yaptırarak bir de minber koydurup bazı vakıflar ilâve etmiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz