Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Mekke-i Mükerreme Emirliği
İngiltere
İRAD-I CEDİD
Azaplar
Biz ki hâl-i dili bin derd ile izhâr iderüz
Eski İstanbul Fotoğrafları
Talik, Divanî ve Siyakat Yazıları
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Portekiz İlişkileri
TARİHİMİZDE BİLİNMEYEN KÜÇÜK OLAYLAR
Mehmed Celâl

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Siyavuş Paşa

Hırvat'tır. Saraydan yetişmiş, hazine kethüdası iken 1567 M.'de büyük imrahor olup daha sonra yani 997 H.-569 M. de yeniçeri ağası ve Rumeli beylerbeyi, kubbe veziri olmuş ve bu sırada II. Selim'in en küçük kızı Fatma Sultan'la evlenmiştir. 990 H.-1582 M. de Sadrazam Sinan Paşa'nın yerine birinci defa vezir-i âzam olan Siyavuş Paşa Özdemiroğlu Osman Paşa'nın İran ve Kafkasya'da bulunurken kapıkulu süvarilerine verdiği birer akçe terakkuyu kabul etmeyip divanda askerin tahkirine hedef olması sebebiyle 992 H. -1584 M.'de azledilmiş ve yerini Özdemiroğlu Osman Paşa'ya terk ederek çiftliğinde oturması emrolunmuştur.

Siyavuş Paşa 994H.-1586M.'de Mesih Paşa'nın yerine ikinci defa vezir-i âzam oldu bu defa paranın saf olmamasından dolayı sipahilerin ayaklanması sebebiyle 997 H. de azl ve 1000 H.-1592 M.'de Ferhat Paşa'nın yerine de üçüncü defa vezir-i âzam olmuş ve bir sene sonra maaş dağıtımı esnasında yine sipahilerin isyanları sebebiyle kendisine uğursuzluk isnad olunup emekli edilerek Sinan Paşa tekrar vezir-i âzam olmuştur. Siyavuş Paşa azlinden on sene sonra vefat edip Eyüp'te Sokullu türbesinin karşısındaki türbesine defnedilmiştir; türbesinin yanında 1011 H. - 1602 M. tarihli bir çeşmesi Edirne civarında Harmanlı'da cami, mektep ve hamamı vardır.

Siyavuş Paşa orta derecede iktidarlı, itidalli vezirlerdendi; ikinci ve üçüncü sadaretlerinde sipahilerin divanı basmaları uğursuzluğuna hamlolunarak son sadaretinde de bundan dolayı azledilmiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz