Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı'yı Kim Batırdı?
Edirne Üç Şerefeli Cami
Silâhtar Seyyid Mehmet Paşa
Gedik Ahmet Paşa
İvaz Paşazâde Halil Paşa
Yeniçeriler
Hanlar ve Kervansaraylar
Osmanlı - Bulgar İlişkileri
Tımarlı Süvarinin Geri Hizmetlerde İstihdamları
XVI. ve XVII. Yüzyıl Sülüs ve Nesih Hattatları

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Sultan Murat ve Sokullu

III. Murat'ın cülusundan sonra hükûmet idaresinin başında yine pâdişahın eniştesi olan Sokullu Mehmet Paşa vardı. II. Selim'in ölümü üzerine vezir-i âzam, Murat'ı saltanata davet için sadakatini göstermiş olmak itibarıyla genç hükümdarın büyük teveccühüne mazhar olmuş, hattâ Murad kayıkla gelip Sultan Bayezid köşkünde vezir-i âzam ile ilk görüşmede Sokullu'nun elini öpmek istemiş, fakat Sokullu, pâdişâhın ayağına kapanarak eteğini öpmüştür. Çünkü Sultan Murad, hükümdarlığa davet edilip saraya geldiği zaman kardeşlerinden birinin hükümdar olması ihtimaline binaen mütereddit bir halde idi. Saltanatın kendisine teveccüh ettiğini anlayınca teşekkür makamında el öpmek için eğilmişti. Rivayete göre Sultan Murat kendisine yapılan telkin ile vezir-i âzama karşı olan bu tenezzüle sonradan pişman olmuş ve eniştesine karşı belirsiz bir infial göstermeğe başlamış; fakat Sokullu'nun zevcesi İsmihan Sultan, Valide Nurbanu Sultan'la beraber pâdişâh üzerinde müessir oldukları için vezir-i âzama karşı olan muamele değişmemişti; lâkin Sokullu'nun nüfuzu hergün geçtikçe bir az daha azalmakta, buna mukabil sarayın, nedimlerin, muhasiplerin ve saray dışındaki bir zümrenin tesiri devletin gücünün azalmasının başlangıcı olarak kendini göstermekte idi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz