Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Sakız Adasının Alınması
XVIII. Yüzyılda Osmanlı-Venedik İlişkileri
Osmanlı Devletinde Arşivcilik Ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi
Osmanlılarda İlk Madeni Paralar
Anadolu Beylikleri Candaroğulları Beyliği
Şekerci Hanı'nın Şeker İnsanları
Amcazâde Hüseyin Paşa
Rübâi
Osmanlı, huzuru nasıl sağladı
Ana Sayfa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Sultan Murat'ın Şahsiyeti

Kosova meydan muharebesi, Türklerin Rumeli'de (Güney Doğu Avrupa'da) kalmak için Sırpsındığı ve Çirmen savaşlarından sonra kazandıkları üçüncü büyük harptir. Bu harpteki büyük zaferi temin edip onu gördükten sonra gözlerini hayata kapamış olan I. Murat, tarihte Gazi Hünkâr, Murad Hüdavendigâr diye anılan büyük bir Osmanlı pâdişâhıdır; yirmi dokuz, otuz sene süren hükümdarlığı zamanında zaferden zafere koşmuş ve hepsinde muvaffak olarak mağlubiyet yüzü görmemiştir. Bir beylik olarak babasından intikal eden hükûmetin imparatorluk temellerini atmıştır. Gibbons'un pek güzel tasvir ettiği gibi Osman Gazi etrafına bir ırk toplamış, Orhan bir devlet yaratmış fakat imparatorluğu Sultan Murad Hüdavendigâr kurmuştur. Françes I. Murat'ın muvaffakiyetli olarak otuz yedi büyük harb yaptığını yazıyor.

Osmanlılara karşı tam tarafsız olmayan Rumen tarihçisi Jorga bile Sultan Murat'ı: "kendisine tâbi Müslümanlara karşı cömert ve alicenap ve Hıristiyanlara karşı galip gelmeği değil kalpleri kazanmağı bilen, yumuşak, müsamahalı bir efendi" olarak tavsif etmektedir.

Rum tarihçisi Atinalı Halkondil de Sultan Murat'ı az konuşan fakat konuştuğu zaman güzel söz söyleyen hayır isteyen bir hükümdar, yorulmak bilmeyen bir avcı ve kibar bir şövalye" sözleriyle görüşünü belirtir. Kendisinin hareket tarzı, tarihî olaylar tetkik edilince Sultan Murat, azim ve irade kudreti vakar ve ciddiyeti, din ve mezhep farkı gözetmeksizin tebaasına karşı rahim ve şefkatli oluşu, açık ve samimî şahsiyeti ile içte ve dışta sevgi ve saygı uyandırmış büyük bir Türk hükümdarı idi. Çandarlı Halil Hayreddin ve oğlu Ali Paşa'lar gibi iki şahsiyetin gayret ve faaliyetleri ile adlî, malî, askerî sahalarda esaslı teşkilât yaparak devleti aşiret halinden teşkilâtlı bir devlet haline sokmuştur. En tehlikeli zamanlarda bile itidalini muhafaza etmesini, ne suretle hareket edeceğini bilir ve mutlak surette vereceği kararı tecrübeli beyleriyle müzakereden sonra verirdi; kendi mütalaasına aykırı mütalaaların isabetini takdir edince onu kabul eder, itirazlara ehemmiyet verir ve dinlerdi; bu hali başarılarında mühim bir etken olmuştur.

Sultan I. Murad bir kayda göre 54 yaşında ve diğer nakillere göre de, 65 ve 68 yaşlarında iken şehîd edilmiştir (791 H./1389 M.). Murad'ın üç oğlunun büyüğü olan Bayezid muharebelerde cesareti, yüksek kumanda kabiliyeti ile kendisini göstermiş olup babasının muvaffakiyetlerinde büyük hissesi vardı. Ortanca oğlu Savcı Bey, hükümdarlığa geçmeye hırslanıp babasının Anadolu'da bir seferde bulunduğunu fırsat bilerek 1385'de imparatorun büyük oğlu Andronikos ile beraber babalarının aleyhlerine isyan ettiklerinden Dimetoka'da yakalanarak evvelâ gözlerine mil çekilmiş ve sonra öldürülmüştür. Bursa'da Osman Gazî türbesinde medfundur. Karesi sancak beyi olan şehzade Yakup ise I. Kosova muharebesinde hükümdar olan Bayezid'e karşı Savcı Bey gibi saltanat iddiasına kalkar ihtimaliyle devlet erkânının kararıyla boğulmuştur. Murad Hüdavendigâr'ın hükümdarlığı müddeti Milâdî tarihle 29 senedir.

Bayezid harp sahasında hükümdar îlân edilmiş olduğundan muharebeye devam ederek kumandanlardan Paşa Yiğit’i Bosna ve Firuz Bey'i Vidin taraflarına akına gönderdiği gibi Kratova gümüş madenlerini zapt ile Üsküp şehrine Türk göçmenlerini iskân ettirdi

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz