Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
XVIII. Yüzyılda Osmanlı-Fas İlişkileri
Yıldırım Bayezid Dönemine Kadar Fransa - Osmanlı İlişkileri
Kütahya II. Hezar Dinar Mescidi
Abdülhamit'in Marangozluğu
Hâmid Efendi
Servet-i Fünûn Dışındaki Edebiyat
Müseddes
Akif
KANUNİ'NİN BELGRAD KADISINA GÖNDERDİGİ FERMAN
Doğu Siyaseti

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Tımarlı Süvari Sınıfının Bozulması

Bu atlı kuvvetler Kanuni Sultan Süleyman'ın son zamanlarına kadar Türk ordusunun en kuvvetli ve en şerefli askeri iken bilhassa XVI. yüzyılın sonlarından itibaren bu sınıfın arasına da yabancılar girip topraklı sipahi olmaları bu ocağı da bozmuştur. Hile ile berat tevcih ettirmek, babaları ölen yetimlerin tımarları başkalarına verilmek, beylerbeylerinin tımar tevcihindeki ihmalleri ve yolsuzlukları bu mühim süvari teşkilâtını da bozmuş ve bu bozulmada muharebelerinde tesirleri görülmüştür. Bundan başka Özdemiroğlu Osman Paşa Kafkas ve Dağıstan seferlerinde kanunlarına bakmayarak "hizmeti vardır" diye kâtip, çavuş, konakçı gibi vazife sahiplerine tımar ve zeamet dağıtmıştır; bir de tımarlar mahlûl oldukça içlerinden fazla gelirlileri olan tımarlar mîrî mukataaya (hazineye varidat) kaydolunmuştur. Yine bu XVI. yüzyıl sonlarında ve XVII. yüzyıl başlarında muharib tımarlılardan boş kalan dirlikler muhariplere verilmeyip saray cüceleriyle dilsizlere, soytarı ve musahiplere vesair hak sahibi olmayanlara verildiğinden tımarlı süvari kuvvetleri azaldı ve bu durum ordunun umumî kuvvetine mühim tesir yaptı; evvelce hakkı olup başkasına verilmiş olan bir tımardan dolayı dâva ederek Istanbul'a kadar gelen bir sipahi divana müracaat edip beylerbeyinden şikâyet ederken XVII. yüzyıl başlarından itibaren bunlara o şikâyet kapısı da kapanmıştır; bu haller sebebiyle bir zamanlar yalnız Rumeli'de silâhı mükemmel kırk bin atlı çıkaran tımarlı sipahiler bu yüzden yedi sekiz bine inmiştir.

Topraklı süvarinin muntazam ve mükemmel olması cihetiyle bunlar Kapıkulu ocakları ile bir denge tesis ediyordu: tımarlıların ehemmiyetten düşmesi ve bunlara ait dirliklerin yani muharip asker tımarlarının arpalık ve paşmaklık olarak muharib olmayan saray adamlarına ve saraya mensup olanlara verilmesi ve bir kısım tımarların gelirlerinin mukataat-ı miriyye namıyla hazineye alınması, vakıf ve tekaüdlere ve mülk olarak şuna buna verilmesi Kapıkulu ocaklarının hem miktarının ve hem de nüfuzlarının azalmasına sebep olmuş ve memleket müdafaası bu yüzden büyük zararlar görmüştür.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz