Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Anadolu İsyanları - Celâlîler
hilafetin sayesinde kuruldu
Tevhid ve Münacât
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Yeniçeri Ocağı
XIV. Asrın Son Yarısıyla XV. Asır Ortalarına Kadar Osmanlılardaki Zaviyeler
Osmanlıyı doğru anlamak kolay değil
Tarihte Haziran Ayı Olayları
XVIII. Asırda Osmanlı Mimarisi
Osmanlı’nın laikliği
XVII. Yüzyılda Oymacılık

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Tımarlı Süvarinin Geri Hizmetlerde İstihdamları

XVII. yüzyılın ortalarından itibaren hizmet bölüklerinin kaldırılması üzerine tımarlı süvariler âdeta yaya, müsellem ve yörükler gibi top, cebhâne, harp levazımı nakletmek, kalelere zahire götürmek, tamir işlerinde hizmet eylemek ve buna mümasil geri hizmetleri görmekle vazifelendirilmişlerdir. Bu şekil topraklı süvari teşkilâtına ikinci bir darbe oldu ve bu mühim kuvvetin yerine vezir ve eyalet valilerinin maiyetlerinde besledikleri derme, çatma levend, sarıca, sekban gibi nizamsız kuvvetler kaim oldu. XVII. yüzyıl başlarına kadar Anadolu ve Rumeli'deki tımarlı sipahiler ile bunların kanunen beraberlerinde harbe götürmeye mecbur oldukları cebeli mevcudu doksan binden fazla iken bu miktar sonraları üçte biri inmiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz