Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı'da birlik içinde yaşama sanatı
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Gönüllüler
15.yy Ortasına Kadar Osmanlı Hanedanı ve Padişahlar
Dukakinzade Ahmet Paşa
Samavna kadısı oğlu Şeyh Bedreddin Olayı
Osmanlı Müziği' nin Tarihsel Akışı
Kütahya Meydan Camii - Arslan Bey Camisi
Yeniçerilerin maaşları
Karacaoğlan
Eyâlet Merkezi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

TANZİMAT DÖNEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ ve TANZİMAT DÖNEMİNDE HALKBİLİMİ

Tanzimat Fermanı; 3 Kasım 1839’da Sultan Abdülmecid’in sadrazamı Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Parkı’nda, yabancı devletlerin elçileri ve büyük bir halk kitlesinin huzurunda okunan, kişilerle devlet arasındaki ilişkilere hukuki yönden yenilikler getiren, şeriata dayanan eski yasaları tamamen değiştirmeyi öngören, Tanzimat-ı Hayriye adı verilen ıslahat hareketini siyasal ve hukuki yönden teminat altına alan belgedir.

* “Tanzimat Fermanı ile cemiyet hayatında yeni bir dönem başlar. Osmanlı İmparatorluğu, yüzyıllarca içinde yaşadığı medeniyetten çıkarak yeni bir medeniyet dairesinin içine girmeye bir adım atmıştır.”
(TANPINAR, Ahmet Hamdi. 19 uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitabevi, İstanbul 1997. sf:136.)

* “Tanzimat Hareketi, dış baskıların ve zorlamaların neticesi olarak, Türk imparatorluk devlet yapısını, dolayısıyla sosyal ve kültürel yapıları Avrupalılar’ın istediği biçimde bir yenden düzenleme operasyonudur.”
(YILDIRIM, Dursun. Türk Bitiği, Akçağ Yayınları, 1998, Ankara. sf:45)

* 1839’dan sonraki devrin en önemli özelliklerinden biri, memlekette gittikçe kuvvetlenen bir ikiliği doğurmasıdır (Alafranga-Alaturka).

* “Tercüme Odası”, “Mabeyin Kalemi”, “Tophane Kalemi” ve “Gümrük Kalemi” gibi oluşumlar görülür. Bu oluşumlar, 1839’dan sonra artan yabancı dil ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, farklı bir dünya görüşünün, yeni bir siyasi idealin geliştiği bir çevre haline gelmekteydi.

* Yeniliğin ülke içinde gelişmesinde ve yerleşmesinde çok önemli olan “Ceride-i Havadis” ve “Takvim-i Vekâyi” gazeteleri çıkmıştır.

* “Osmanlı toplumu, cazibesine kapılmaktan kendini alamadığı yeni medeniyet karşısında ne yapacağını şaşırmış, bir yanıyla gelenekten kopmamaya çabalarken, diğer yanıyla çoktan Avrupai yaşama intibak etmiştir…”
(TANPINAR, Ahmet Hamdi. Yaşadığım Gibi, İstanbul,1970. sf:26)

* Tanzimat dönemi aydınları arasında folklorik ürünlerimize karşı ilgi duyan yazarlara rastlanmaktadır. Mesela Şinasi halk arasından topladığı ve ”hikmet-i avam” olarak nitelendirdiği atasözlerini “Durûb-i Emsâl-i Osmaniye” adı ile bir kitap halinde yayınlamıştır. (YILDIRIM, sf:47)

* Bu devrede aydınlar arasında, kültür planında, şuurlu bir milliyetçilik hareketi başlar. Hareketin yayılmasına ve gelişmesine çalışan aydınlarımız arasında Ahmet Vefik Paşa (Lehçe-i Osmanî, Müntehabat-ı Emsâl-i Türkiye), Süleyman Paşa ve Ali Süavi Efendi’ler önde gelen isimlerdir.

* Türkiye’de bir ilim şubesi olmasında “Türkçülük” akımının doğrudan etkisi vardır. Türkiye’de Türkçülük hareketini yaymak, Türk kültürünü ortaya çıkarmak amacıyla kurulan ilk dernek “Türk Derneği” adını taşır. Daha sonra “Türk Yurdu”, “Türk Ocağı” dernekleri kurulur.

* Türkiye’de folklorun bağımsız bir bilim dalı olduğunun anlaşılması 1900’lü yıllara denk gelir. Bu bir tesadüf değildir. Yukarıda belirtilen durumların bir sonucu olarak ortaya çıkan “Türkçülük” akımı, folklorun Türkiye’de farkına varılmasıyla doğrudan bağlantılıdır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz