Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
IV. Mustafa'nın Padişahlığı
Hece Vezni
Hüseyin Siyret Özsever
Bursa II. Murat Camii
arşivcilik
Âşık Ömer
Murabba '
Kanuni’nin muhteşem kadrosu
Güzelce Ali Paşa
Bunları Biliyor muydunuz -II

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Taşköprülüzâde

İsmi Ahmed, künyesi İsamüddin olup Ebüssuûd Efendi ve Kınalızade Ali Efendi gibi XVI. yüzyıla şeref veren muhakkik âlimlerdendir. Babası cihetinden Taşköprülü ise de kendisi Bursa'da doğmuştur. Büyük babası Hayreddin Halil, Molla Yeğen talebesinden ve kıymetli âlimlerden olup Kastamonu ve Sinop hükümdarı Candaroğlu İsmail Bey'in daveti üzerine Kastamonu'ya gelmiş ve kendisine en yüksek yevmiye olan elli akçe ile Taşköprü'deki Muzafferiyye medresesi müderrisliği verilmiştir ki o tarihte Osmanlı memleketlerinde yalnız bu maaşa muadil Edirne'deki II. Murad medresesi müderrisliği vardı.

Farih Sultan Mehmet zamanında Candar beyliği Osmanlılar tarafından alındıktan sonra Sultan Mehmed, Hayreddin Halil'i sahn medresesi müderrisliği için davet etmiş ise de gelmediğinden Muzafferiyye medresesi müderrisliğinden azlolunmuş bunun üzerine Hayreddin Halil Efendi Küre halkının daveti üzerine oraya gidip 879 H. 1474 M. de vefatında kadar onların verdikleri maaş ile geçinip vaaz ve araştırmalarla iştigal etmiştir.

Hayreddin Halil'in oğlu Muslihuddin Mustafa da ulemadan idi; Yavuz Sultan Se1im'e hoca olmuş, müderrislik ederek 936 H. 1528 M. de vefat etmiştir. Onun oğlu da hal tercemesini yazdığımız Ahmed İsamüddin Efendi'dir. Derin görüşü, tahlil ve terkipciliği ile mümtaz olan Taşköprülü zade 901 H. 1495 M. de doğmuş, babasından ve diğer âlimler¬den ders görüp tedris hayatına atılmış, sahn müderrisi olmuş 961 H. 1553 M. de gözleri görmez olup bu tarihten yedi sene sonra da istanbul'da vefat etmiştir.

Ahmed İsamüddin Efendi'nin pek çok ilimlerde ve bilhassa tefsir, edebiyat, kelâm ve teracim-i ahvalde fevkalâde ihtisası vardı. En mühim ve meşhur eseri Arapça olarak kaleme aldığı Şakayık-ı nu’maniye olup on dört, on beş ve kısmen on altıncı asırlara ait altı yüze yakın âlim ve şeyhin terceme-i hallerini havidir. Bu kıymetli eseri Edirneli Mecdi Efendi, Hadayıku’l-hakayık fi tekmileti’ş-şekayık ismiyle Türkçeye çevirmiştir.

Taşköprülüzâde'nin yine pek mühim olan Mîftahü’s-sa’âde ve Misbahu’s-seyâde ismiyle beş yüz ilim ve fennin mevzuuna dair yine Arapça olarak kaleme aldığı bir eseri daha vardır ki bunu oğlu Kemaleddin Efendi, Mevzuatü’l-ulûm adıyla Türkçeye çevirmiştir. Mevzuatü’l-ulûm, İkdam matbaası tarafından bastırılmıştır.

Ahmed İsamüddin Efendi’nin sahabe, müctehid, velî, hekim, tabip ve heyetçilerin tercüme-i hallerinden bahseden ve üç fasıl üzerine tertip olunan Nevadirü’l-ahbâr fi menakıbi’l-ahyar adlı ve uzun emek mahsulü bir güzel eseri daha vardır.

Taşköprülüzâde'nin bu mühim eserlerinden başka kelâm, mantık, gramer, metafizik, maâni, tefsir, hadis ilimlerine ait de kıymetli eserleri görülmektir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz