Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Yazı - Hat Sanatı
Lûtfi Paşa
Damadzâde Ebulhayr Ahmed Efendi
Meslekî
Ak Mahmud Efendizâde Esseyyid Mehmed Zeynel Âbidin Efendi
İşte Adaletli ve Dürüst Osmanlı Hakimiyeti!
Kemal Reis ve Türk Denizciliğinin Gelişmesi
Ermenek Ulu Cami (Ulucami)
Tanzimatın Kendisinden Önce Yapılan Düzen Çalışmalarına Göre Önemi
Bayramzâde Zekeriya Efendi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Tabanıyassı Mehmet Paşa

Arnavut olup Darüssaade ağası Hacı Mustafa Ağa'ya intisap ederek yükselmiş, imrahor olmuş sonra vezirlikle Mısır valiliğine tayin edilip 1041 Şevvali'nde Topal Recep Paşa'nın yerine vezir-i âzam olmuştur. Bunun sadareti IV. Murat'ın ilk icraat devrine tesadüf ettiği için pâdişâha çok sadık kalarak mühim temizlik yapmış ve bu suretle memleket ve ocak nizamı iade edilmiştir. 1044 H.- 1634 M.de IV. Murat ile Revan seferi'nde bulunarak orasının işgalinden sonra hizmetine mükâfat olarak Rumeli beylerbeyliği de sadaret makamına ilâve edilmiştir. Sultan Murat İstanbul'a avdet ederken vezir-i âzamı Diyarbakır'da bırakmış ise de Tabanıyassı Mehmet Paşa, İran şahının Revan'ı geri almasına mâni olmadığı için 1046 Ramzan ve 1636 Şubat'ta azledilmiş ve İstanbul'a gelince 2.5 ay kadar sarayın muhiti dahilindeki Sırça saray'da hapsolunarak sonra affedilip Özi (Silistre) valiliğine tayin edilmiştir.

Tabanıyassı Mehmet Paşa 1047 Şaban ve 1638 Ocak'ta Budin valisi olmuş ve Sultan Murat'ın Bağdad'tan İstanbul'a döndüğü esnada acele davet olunarak sadaret kaymakamlığına tayin edilmiş ve selefi olan pâdişâhın meşhur silâhdarı Mustafa Paşa da kaptan olmuştur.

Tabanıyassı Mehmet Paşa bir müddet sonra Eflâk ve Boğdan voyvodalarının azillerinden doğan vaziyetten dolayı Sultan Murat'ın makbul silâhdarı, adı geçen Mustafa Paşa'nın hilesiyle aynı senede kaymakamlıktan azlolunup Deli Hüseyin Paşa sadaret kaymakamı tayin edilmiş ve Tabanıyassı Mehmet Paşa da evvelâ Yedikule'de hapis ve sonra katledilmiştir. Kabri miskinler tekkesi arkasındaki sed üstündedir.

Tabanıyassı Mehmet Paşa, tedbirli ve işgüzar olup IV. Murat'ın ıslahatında kendisine çok yardım etmiştir. Ölümünde 50 yaşlarında idi; sadareti müddeti 5 seneye yakındır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz