Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlıyı anlamak...
Cebeci ocağı
Anadolu Beylikleri Candaroğulları Beyliği
Yeniçerilerin savaş düzeni
Ecdâdımız ne idi?
Osmanlı-Trabzon Rum İmparatorluğu İlişkileri
Osmanlı Tersaneleri
Sultanzâde Mehmet Paşa
Lûtfi Paşa
Preveze Savaşı ve Akdeniz hâkimiyeti

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Talik, Divanî ve Siyakat Yazıları

Şeyh Hamdullah mektebinden başka İstanbul'a İran Azerbaycan'ından bazı talik yazı yazan hattatlar gelerek ayrı bir mektep tesis etmişlerdir. Bu meyanda Sultan Ali talebelerinden Meşhedli Abdülvahid vardır ki Kanunî Sultan Süleyman'ın himayesine nail olup İstanbul'da kalmıştır. Yine bunun gibi dolaylı olarak Sultan Ali mektebine mensup Hoylu Mîr Seyyid Hüseyin ve Tebrizli Hacı Mehmed ve tâlik yazıda hususî bir tarz sahibi olan Harezmli Abdurrahim Enisî talebelerinden Molla Ali Sultan da aynı himayeyi görerek talik yazısının yayılmasında hizmet etmişlerdir. Divanî yazıda İdris-i Bitlisî kıymetli üstadlardandı; yukarıda adı geçen Hoylu Mîr Seyyid Hüseyin, Kanunî Sultan Süleyman'ın Şeh-name adlı eserini yazmıştır.

Osmanlı Türkleri, divanî yazıyı hem kendi zevklerine uygun hem de okunması kolay şekle sokarak divan-ı hümâyun yazılarında yani berat ve fermanlarda kullanmışlardır; bu hususta riyaziyeci ve coğrafyacı Matrakçı Nasuh'un mühim hizmeti vardır. Talik yazının fazla rağbet görmesi XVI. yüzyılın ikinci yarısından sonradır.

Osmanlılardaki siyakat yazısını güzel yazıp yayanlar XVI. yüzyıl ortalarından itibaren gelen siyakat yazanlar olup bunların da başlıcaları Hüsam-ı Rûmî, Beynîzade Mehmed Çelebi, Oğlan Memî, Selisî Ahmed Çelebi, Sünbül Çelebi gibi kâtiplerdir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz