Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Mülkî Teşkilât ve İdare Sistemi
Poltava Savaşı
Müsemmen
Köprülü Mehmet Paşa Zamanındaki Bütçe
Süleymaniye ve Çevresi
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Fârisan
Yirmisekiz Çelebizâde Sait Mehmet Paşa
Atatürk’ün annesinin, Latife Hanım’a tek vasiyeti
Sultanın kıymetli mücevherleri
Deneme Tahtası

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Tardiye

Tardiye, muhammesin özel bir biçimidir. Muhammes aruzun her kalıbıyla vazıldığı hâlde tardiye mef’ûlü mefâ’ilün fa’ûlün kalıbıyla yazılır. Tardiyenin muhemmesten ayrılan ikinci özelliği de temel uyağın, bentlerin yalnız beşinci dizesinde olmasıdır. Her bendin ilk 4 dizesi de kendi arasında uyaklıdır. Uyak düzeni şöyledir ve başka biçimi yoktur :
b b b b a — c c c c a — d d d d a — e e e e a...

Tardiyeye, tard u rekîb de denir. Eski mesnevilerde şairler, yapıtı tezdüzelikten kurtarmak için, olayın kahramanlarının ağzından yer yer gazel, murabba gibi manzumeler söylerlerdi. Bunlara da tardiye denilmektedir.
Türk edebiyatında tardiye pek az kullanılmıştır. Yalnız, Şeyh Galib tardiyeye özel bir değer vermiş ve Türk edebiyatının en güzel tardiyelerini yazmıştır.


Kaynak: DİLÇİN, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, 6. bs. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz