Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
III. Murat
Kalem İşi Özellikleri
Osmanlı Saray Teşkilâtı
Cibali'de Tarihî Sokaklar, Evler
ÇADIR SÜSLEMELERİNİN OSMANLI SÜSLEME SANATINDAKİ YERİ
Seyyid Feyzullah Efendi
III. Mehmet'in Şahsiyeti
Hadım Süleyman Paşa
Kara Halilzâde Mehmed Said Efendi
Bursa II. Murat Camii

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Tardiye

Tardiye, muhammesin özel bir biçimidir. Muhammes aruzun her kalıbıyla vazıldığı hâlde tardiye mef’ûlü mefâ’ilün fa’ûlün kalıbıyla yazılır. Tardiyenin muhemmesten ayrılan ikinci özelliği de temel uyağın, bentlerin yalnız beşinci dizesinde olmasıdır. Her bendin ilk 4 dizesi de kendi arasında uyaklıdır. Uyak düzeni şöyledir ve başka biçimi yoktur :
b b b b a — c c c c a — d d d d a — e e e e a...

Tardiyeye, tard u rekîb de denir. Eski mesnevilerde şairler, yapıtı tezdüzelikten kurtarmak için, olayın kahramanlarının ağzından yer yer gazel, murabba gibi manzumeler söylerlerdi. Bunlara da tardiye denilmektedir.
Türk edebiyatında tardiye pek az kullanılmıştır. Yalnız, Şeyh Galib tardiyeye özel bir değer vermiş ve Türk edebiyatının en güzel tardiyelerini yazmıştır.


Kaynak: DİLÇİN, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, 6. bs. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz