Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Ankaralı Mehmed Emin Efendi
Kara Ahmet Paşa
Osmanlı Bilgi Bankasına Katkı
MUHTASAR OSMANLI DEVLETI TARIHI
Azaplar
Divan Şiiri Nazım şekli ve Nazım Türü
XVIII. Yüzyıl Başından Ortasına Kadar İlmî ve Sosyal Müesseseler
Osmanlı Paraları - Sikkeleri
İsmet Paşa'ya da dinci dediler!
XV. Yüzyıl Ortalarından İtibaren Tasavvuf Akımları

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Tazmin

Bir dize ya da beytin başka bir şairce herhangi bir nazım biçiminde tamamlanmasına ve böylece yazılan şiire tazmin denir. Bir dize ve beyit, bir kaside ve gazel içinde de tazmin edilebilir. Nedim, Sadrazam Şehit Ali Paşa için yazdığı "üstüne" redifli kasidede Rasih'in bir gazelinin matla'mı tazmîn ederek bir tegazzül meydana getirmiştir :

Rasih'in bu matla'ın tazmîn edip sâkî-yi kilk
Nukl sundu çektiğim sahbâ-yı irfan üstüne

"Süzme çeşmin gelmesin müjgân müjgân üstüne
"Urma zahm-ı sineme peykân peykân üstüne"

Nergisi gül-gûn beyazın sanma sürh etmiş remed
Gamze-i zâlim yine kan eylemiş kan üstüne

Tîğ-ı âteş-renge arz etmiş dil-i mecrûhunu
Müjdeler ey can be-kef nâr indi kurban üstüne

Sünbül-istân-ı hatın fikriyle her şeb-tâ-seher
Göz döner bin kerre bir hâb-ı perişan üstüne

Kişver-i hüsne aceb âşûblar düşmüş yine
Çekmiş ebrû hançerin ber-geşte müjgân üstüne

Halveti sâfî-zamîran hâne-i âyînedir
Sıklet olmaz gelse de mihmân mihmân üstüne

Tarf-ı hatta turrası bir ukde peydâ eylemiş
Gûyyâ sah çekmiş âsaf pençe ferman üstüne

Kaynak: DİLÇİN, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, 6. bs. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz