Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Yavuz Sultan Selim'in Şahsiyeti
Muhyiddin-i Arabî'nin Kabrinin Meydana Çıkarılması
Sinaneddin Yusuf Paşa
Karagöz Hacivat Genel Yapısı
XV. Yüzyıl Ortalarından İtibaren Tasavvuf Akımları
Halıcılık
Şah Melik (Kör)
OSMANLI EĞİTİM
KANUNİ'NİN BELGRAD KADISINA GÖNDERDİGİ FERMAN
Selim Han II

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Tekirdağlı Bekrî Mustafa Paşa

Yeniçeri ocağından yetişmiş olup hazinedardı; sonra çorbacı yani orta bölük kumandanı olmuş, bu suretle ocakta yükselerek 1090 H.-1679 M.'da yeniçeri ağalığına kadar çıkmış ve burada iken tayininden iki sene sonra kendisine vezirlik verilmiştir.

Bekrî Mustafa Paşa, Kara Mustafa Paşa'nın idamı ve Kara İbrahim Paşa'nın sadrâzam olmasından sonra Avusturya cephesine serdar tayin edilmiş ise de, böyle mühim bir iş başaracak kudret ve kabiliyette olmadığından düşman önünden çekilmek ve kaçmaktan başka bir netice vermeyen harekâtı üzerine serdarlıktan azl ile Kanije valiliğine gönderilmişti.

Tekirdağlı Mustafa Paşa, 1098 H.-1687 M. de ikinci defa yeniçeri ağalığına getirilip sonra seddü'l-bahir muhafızlığına tayin olunarak 1099 Receb ve 1688 Mayıs'ta İsmail Paşa'nın azli üzerine vezir-i âzam olmuştur.

Mustafa Paşa, idaresiz, iktidarsız, zevk ve safaya ve sefahete düşkün olup halbuki bu sırada Belgrat'ı alıp Balkanlar'a sarkmış olan Avusturya ordularını durduracak kuvvetli bir şahsiyete kat'î ihtiyaç olması sebebiyle Sofya'dan ileri gidemeyen vezir-i âzamın tebdili zarureti hâsıl olarak azlolunup (1101 Muharrem ve 1689 Ekim) yerine Sakız muhafızı Köprülü-zâde Fazıl Mustafa Paşa tayin olunmuş ve Bekrî Mustafa Paşa da emeklilikle Malkara'da ikamete memur edilmiştir (1101 Safer 2 ve 1689 Kasım 15).

Bekrî Mustafa Paşa, azlinden iki ay sonra (1690 Ocak) ansızın vefat etmiştir. Hadikatü'l-vüzera 'îş u işaretle vakit geçirmiş kalender ve lâübâli-meşreb, cömert, halim ve selim olduğunu yazıyor. Hazinenin darlığı nedeniyle şarap eminliğini kurup tütün vergisi ve imdadiye nâmıyla evlere salgın akçesi ve avarız, nezl ve sürsat angaryeleri koydurdu ise de kendisinden sonra gelen Fazıl Mustafa Paşa bunları kaldırmıştır. İkinci Süleyman zamanında ikisi bir akçeye olmak üzere kesilen mangır bunun sadareti sırasına tesadüf, eder. Sadareti bir buçuk seneden fazla olup ölümünde yaşı yetmişi geçkindi.

Tekirdağlı'dan mühr-i hümayunu almak üzere kapıcılar kethüdası Baltacı Hasan Ağa Sofya'ya gönderilip mührü aldıktan sonra getirip teslim etmiş ve pâdişâh da mührü Fazıl Mustafa Paşa'ya vermişti. Fazıl Mustafa Paşa konağına geldikten sonra kapıcılar kethüdasını çağırıp:
"-Bire ebleh koca mührü aldığın adamı (sabık vezir-i âzamı) neye bırakıp geldin. Ya kaçarsa siyaset olunacağından haberin yok. Ancak eski saraydan adam bitmez sen gibi eşek terbiye olur" diyerek elli kadar bostancı ile bostancıbaşıyı yollayıp Tekirdağlı Mustafa Paşa'yı Malkara'ya göndermişti.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz