Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Mehmed Âkif Ersoy'dan ölümsüz çağrı
Eğitim Alanında Tanzimat
Süleyman Nesîb
Cem Sultan’ın bitmeyen hikâyesi
İmam-ı sultanî Mehmed Efendi
Osmanli da devlet yönetimi
Ciltçilik
Tekbir ve kurbanlar kesilerek açılmıştı!
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Öncü Kıtaları
Mekke-i Mükerreme Emirliği

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Tokatlı Molla Lûtfi

XV. yüzyıl sonlarıyla XVI. yüzyıl başlarında yetişerek Türk ilim âlemine şeref veren Tokatlı Molla Lûtfi, Sinan Paşa'nın değerli talebelerindendir. Hocası sayesinde saray hafız-ı kütüplüğüne tayin edilmiş ve burada pekçok âlimin elde edemediği en nadide eserleri mütalaa etmek sayesinde muasırlarına karşı üstünlük elde etmiş, hoş meşrepliği ve bilgisi sayesinde Sultan Mehmed'in musahipleri arasına girmiş ve hocasının menkûbîyetinden o da müteessir olarak Sinan Paşa ile beraber Sivrihisar'a kadar gitmiştir. Molla Lûtfi, Fatih'in ölümünden sonra İstanbul’a dönerek Bursa, Edirne medreselerinde ve İstanbul'da Sahn medresesinde müderrislik etmiştir; fikir itibariyle Molla Lûtfi ayarında olmayan ve onun tenkid ve tarizlerinden usanan Hatipzâde, Molla İzârî, Efdalzade, Ahaveyn ve diğer bazı dar görüşlü âlimler, Molla Lûtfi'yi bir vesile bularak itikatsızlıkla itham ile îdam ettirmek istediler. Efdalzade ile Ahaveyn, îmanı ve Müslümanlığı meydanda olan bir şahsın îdam edilemeyeceğini ileri sürdülerse de Hatipzade ile Molla İzâri'nin ısrarları üzerine zavallı Molla Lûtfi îdam edildi (900 Rebiulâhir, 1495 Ocak).

Serbest düşünceli, rind meşrep ve her türlü taassuptan uzak olan ve mütalaasını açık söyleyerek, yan çizen dar zihniyetli âlimlerle alay eden Molla Lûtfi bu haliyle kendisine ulema arasında epey düşman peyda etmiş ve nihayet bunların kurbanı olmuştur.

Tokatlı Molla Lûtfi'nin kıymetli eserleri vardır. Bunlardan biri yüz kadar ilmin mevzuundan bahseden Mevzuatü’l-ulûm olup bundan başka hadis, mantık, belagat, adap ve saireye dair çok sayıda telifleri görülür. XVI. yüzyıl âlim ve mütefekkiri İbn-i Kemal, Molla Lûtfi'nin talebelerindendir; Lûtfi'nin ilmî hüviyetini ve değerini iyice anlamak için onun eserlerini tahlil ve tetkik etmek îcabeder.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz