Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Pelekanon Savaşı
Yeniçerilerin cezalandırılmaları
Osman Hamdi Bey
Aruz Veznine örnek olarak bir gazel verilmiştir.
Aç Gözünü!
Tarikatlerde Zikir Usûlü
Hoca İbrahim Paşa
XVI. ve XVII. Yüzyıl Osmanlı Islahat Risaleleri
Çini Sanatında Renk Özellikleri
I. Abdülhamid

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Uzun Harp Senelerindeki Malî Durum

Köprülüler zamanından Viyana bozgununa kadar Osmanlı maliyesi aşağı yukarı açıksız olarak idare olunmuş ise de 1683'ten itibaren üç dört cephede uzun süren harpler sebebiyle yeni yeni vergiler ihdas edilmiş, bu da yetmediğinden saraydaki altın ve gümüş avaniden para kesilmiş 1100 H. - 1689 M. de ikisi bir akçeye geçmek üzere mangır basılmış ve daha sonra zenginlere vergiler tarholunmuş, malî mukataaların ve hasların işleyecek olan bir sene sonraki gelirleri tahsil olunmuş ve daha sonra malî mukataalara mültezim olarak talip çıkmaması üzerine bunlar defterde mukayyed vergileri üzerinden kaydı hayat şartıyla mukataa ve hasların bulunduğu veya yakın olduğu memleketin ileri gelenlerine iltizama verilerek eyâlet ve sancaklarda bu suretle zengin ayan ve mütegallibe sınıfları türemiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz