Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Süleyman Nazîf
Naili Abdullah Paşa
PAPA'lar ve AYASOFYA
Hocazâde Esad Efendi
31 Mart bir Yahudi ihtilâli gibi!
Cebeci kışlası ve ortaları
Kasr-ı Şirin (Kasrışirin) Antlaşması
Nasuh Paşa
XVII. ve XVIII. Yüzyılda Osmanlı Ordusunun Durumu
İstanbul'un Fethinin Kazandırdıkları ve İkinci Fethe Hazırlık

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-İspanya İlişkileri

Osmanlıların İspanya ile ilişkileri, Kemal Reis'in Endülüs Müsümanlarına yapılan mezalimi hafifletmek için İspanya sahillerini vurmasıyla başlamıştır ki II. Bayezid zamanıdır. Yavuz Sultan Selim zamanında, Akdeniz'de önemli bir donanmaya mâlik olan ve İspanya krallığını kuran Ferdinand, Katolik devrinde Osmanlılar İspanya krallığı ile ilgilenmişlerdi. Hattâ Mısır seferinden avdetten sonra İspanya kralı tarafından İstanbul'a gönderilen bir İspanya elçisi Kudüs-i Şerif ve Hacılar meselesini görüşmüş, kendisine iltifat edilmiş ve hattâ Osmanlı devletinin İspanya ile ticaret anlaşması yapabileceği elçiye söylenmiştir.

Osmanlı-İspanya ilikileri daha sonra Kanunî'nin ilk senelerinden yani Belgrat ve Mohaç seferinden evvel arkadan arkaya düşmanca olarak başlamıştı; çünkü İspanya kralı ve Almanya imparatoru Şarlken (V. Şarl) Macarların hamisi olduğu gibi kız kardeşi Mari, son Macaristan kralı II. Layoş'un zevcesi idi; bundan başka Şarlken'in biraderi Ferdinand da Layoş'un kız kardeşini almıştı; bu himaye ve damatlık rabıtalardan dolayı Şarlken'in elçisi ve savaşçı bir asker olan Franjipan kontu Kristof, 16.000 kişi ile Bosna'ya gelerek Osmanlı kuvvetleri tarafından kuşatılan Yayçdyı kurtarmış ve bu hizmetine karşılık olarak Macar kralı II. Layoş kendisine Dalmaçya ve Hırvatistan hâmisi unvanını vermişti.

Osmanlı-İspanya ilişkileri, Şarlken'in imparatorluktan çekilerek yerine kardeşi Ferdinand'ın imparator olmasına kadar Osmanlı-Avusturya, Osmanlı-Almanya ve Osmanlı-İspanya münasebetleri şeklinde karışık olarak devam etmiştir; yani Fransa ve İngiltere hariç olmak üzere Batı ve Orta Avrupa'da Kutsal Cermen imparatoru olan Şarlken ile Osmanlılar arasındaki münasebetler pek az aralıkla hep mücadele halinde sürüp gitmiştir demek, daha kestirme olur; Akdeniz'de ve Kuzey Afrika'da yayılmak isteyen Osmanlı devleti, karşısında kuvvetli bir hasım olarak İspanya'yı görmüş olduğundan ilk defalarda Macaristan üzerinde yoğunlaşan Osmanlı-İspanya (Osmanlı-Almanya) rekabeti bu siyasî emeller münasebetiyle Akdeniz'e ve Afrika'ya intikal eylemiştir.

V. Şarl, Bohemya ve Macaristan kırallıklarıyla beraber Alman imparatorluğunu, Avusturya Arşidükü olan kardeşi Ferdinand'a bırakıp çekilirken Napoli, Sicilya, İspanya kırallıklarıyla Felemenk ve Franş Kontey'i de oğlu Filip'e vermişti (1556 Ocak). Bundan dolayı Osmanlıların İspanya krallığı ile münasebetleri Şarlken imparatorluğunun ikiye ayrılmasından sonra II. Filip zamanında başlamaktadır.

Ferdinand ile 1562'de imzalan anlaşmadan bir sene sonra İspanya kralı Filip de, Ferdinand'ın elçisi Alber Dövis vasıtasıyla bir anlaşma müzakeresi açmış ve bundan evvel Franki ve Vargas isimlerindeki iki elçi ile elde edilemeyen mütareke bu defa yani 1563 senesinde 8 sene için kabul edilen bir barış anlaşmasına dönüşmüştür.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz