Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Anadolu Beylikleri
ERTUĞRUL FIRKATEYNİ
OSMANLILARDA EGITIM VE ÖGRETIM
Topal Recep Paşa
Topçu ocağının ağa ve zabitleri ile mevcudu
XVIII. Asırda Osmanlı Mimarisi
Osmanlı İmparatorluğu'nun Manevî Kurucusu Şeyh Edebalı
Kaygusuz Abdal
Osmanlı - Bulgar İlişkileri
İbşir Mustafa Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Akkoyunlu İlişkileri

Sayfadaki Başlıklar


Akkoyunlu Hükümdar Ailesi

Kardeşi Cihangir Mirza'yı da bertaraf ederek Akkoyunlu hükümdarı olan Uzun Hasan Bey (Hasan Pâdişâh) Osmanlılarla komşu olup ilk merkezi Diyarbakır'da, kendisinden çok kudretli olan Karakoyunlu hükümdarı Cihanşah'ı 1467 (872 H.)'de ve Timur'un torunlarından Herat ve Horasan hükümdarı Ebu Said'i de 1469 (874 H.) senesinde mağlûp ederek her ikisini de öldürdükten sonra Sivas hududundan Horasan'a, ve Gürcistan'dan Basra körfezi ve Güney İran'a kadar sahip olmuş, Gürcüleri de vergiye bağlamıştı.
Karaman oğullarıyla Candar oğlunu Osmanlılara karşı himaye eden Uzun Hasan aynı zamanda Osmanlılar aleyhine Frenklerle de ittifak yapmış ve Akdeniz'de kendisine bir çıkacak yer tedariki için İskenderun'a inmek istediğinden dolayı da Memlûk devletiyle arası açılmıştı.

Uzun Hasan'ın Karaman oğullarını himaye ile Osmanlıların doğu hududunu tahrip ederek Karaman'a gönderdikleri kuvvetler 1472'de Karaman valisi Şehzade Mustafa ve bizzat kendisi de ertesi sene Otlukbeli muharebesinde Fatih Sultan Mehmed tarafından mağlûp edilmiş olduğundan sesini kesmiş ve 882 H. 1478 M.'de Tebriz'de vefat etmiştir.

Akkoyunluların en büyük hükümdarı olan Uzun Hasan Bey, devletini bir aşiret beyliği halinden çıkararak Osmanlılar gibi muntazam idarî, askerî bir teşkilât vücuda getirmek istemişse de buna ömrü yetmediği gibi, yerine gelenler de hem yetersizlikleri ve hem de dahilî mücadelelerle uğraşmaktan dolayı kendi yolunda gidememişlerdir.


Akkoyunlu Hükümdar Ailesi

Hasan Bey'in yerine oğlu Halil Bey hükümdar olmuş ise de bazı beylerin de teşvikiyle aile arasında muhalefet baş göstermiş ve Sultan Halil az zaman sonra yerini kardeşi Yakub'a terk etmeğe mecbur olmuştur.

Osmanlı devleti, Otlukbeli savaşından sonra bu devletin yıkılmasına kadar Akkoyunlulara ait topraklar üzerinde hiç bir emel beslememiştir; bundan dolayı Yakub Bey'in 13 sene sürmüş olan saltanatı zamanında Osmanlı-Akkoyunlu ilişkileri çok samimî olarak devam etmiş ve her iki taraftan dostça nâmeler gönderilmiştir.

Sultan Yakub'un 896 H. 1990 M.'de ölümü Akkoyunlu devletinin yıkılmasının başlangıcıdır. Yakub Bey, memleketindeki Kızılbaş hareketlerini bastırmış, Şeyh Haydar'ı öldürerek bu hareketi durdurmuştur; bunun ölümünden sonra yaşları küçük olan hükümdar çocukları, beylerin ellerinde oyuncak olmuşlardır; Yakub'un yerine lalası Sofu Halil'in kararıyla oğlu Baysungur Mirza hükümdar ilân edilmişse de buna karşı Rüstem Mirza rakip çıkmış, daha sonra Osmanlı hükümdarı II. Bayezid'in damadı Göde Ahmed Bey az bir müddet hükümdarlığı ele almış ve devlet bütünlüğü parçalanarak muhtelif yerlerde aynı aileden hükümdarlar türemiş ve nihayet Şah İsmail bu parçalanmadan istifade ile yer yer bunları yenip 907 H. 1502 M.'de Safevî devletinin temelini atarak sonra da hududunu genişletmiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz