Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Dilâver Paşa
Abdülhamit tarafından inşa edilen kışla
Anadolu Beylikleri Karamanoğulları Beyliği
İkinci abdülhamit Hakkında İlginç Anektodlar
Seyranî
Yıldırım Bayezid
Tuzbaba Camii ve Türbesi
Sultan Murad'ın Şahsiyeti
Rami Mehmet Paşa
Tabanıyassı Mehmet Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Papalık İlişkileri

Osmanlı devletinin kuruluşundan evvel olduğu gibi Osmanlılar devrinde de Müslümanlar aleyhine yapılan veya yapılacak her hareketin başında Batı kilisesinin en büyük reisi olan Papalar bulunuyorlardı; Varna muharebesindeki mağlûbiyetten sonra faaliyeti söner gibi görünen Papalık, İstanbul'un alınması üzerine tekrar heyecana gelip Osmanlılar aleyhine Avrupa'yı tahrike kalkıştı ise de eski galeyanı bulamamıştı.

Papa III. K alikst Türklere karşı sevkettiği donanma ile geçici bir zaman için bazı başarılar elde etmiş ve bir müddet için Osmanlıların Akdeniz fütuhatını geri bıraktırmıştı (1457).

Kalikst'in 14 Ağustos 1458'de ölümü üzerine II. Pi namıyla papa olan zat işi bizzat eline alarak Türklere karşı Avrupa'yı ayaklandıracağını söylediyse de pek o kadar taraftar bulamadı ; bununla beraber 1463 'de Mantua'da bir meclis toplıyarak bir haçlı seferi tertip ederek bunun bizzat başına geçmek istediğini beyan etmişti; fakat Karaman oğlu İbrahim Bey'in Hıristiyan devletlerden ve hattâ II. Pi 'den yardım istemesi üzerine büyük bir donanma hazırlamak için Ankondya giderek burada kendisine refakat edecek olan Venedik gemilerinin gelmesini beklerken 1464 senesi Ağustosu'da öldü.

Bundan sonra Fatih Sultan Mehmed'in Venediklilerle olan muharebesi sırasında Papanın da bilfiil Türkler aleyhine harekete geçtiği ve II. Bayezid zamanındaki 1499-1502 harbinde de yine Papanın faaliyette bulunduğu ve şehzade Cem'in Avrupa'daki vaziyeti ve Roma'da geçirdiği günler esnasında Papa VI. Aleksandr Borjiya'nın büyük kazançları ve şehzadeyi zehirletmek cinayetini beklemesi ve Yavuz Sultan Selim zamanında Papa X. Leon'un Fransa, Avusturya, İngiltere ve İspanya devletlerine müracaatla Osmanlılara karşı bir sefer açmak istemesi ve pek mutaassıp olan Papa III. Pol'ün (1535-1550) Venedik cumhuriyetini Osmanlılar aleyhine tahrik ile Şarlken ile I. Fransuva'nın aralarını bulmaya çalışması ve daha sonra Medici ailesinden olan IV. Pi'nin (1559-1565) papa olduktan sonra Osmanlılar aleyhine faaliyette bulunması ve bu faaliyetin daha sonra da devam etmesi papaların Türk istilâlarına karşı birbirlerini takiben çalıştıklarını açıkça göstermektedir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz