Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
taşkışla tarihi
Osmanlı Tiyatrosu
XVIII. Yüzyılda Mûsiki ve Musikişinaslar
Çandarlı (Cendereli) Hanedanının Sona Erdirilmesi
Molla Fenarî
Osmanlı Toprakları Üzerinde Kurulan Devletler
XVIII. Asırda Garp Ocakları
Divan Şiiri Nazım Şekli
Lala Mehmet Paşa
Osmanlıların İlk Devirlerinde Yazılmış Olan Bazı Eserler

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

XVI. Yüzyılın İkinci Yarısındaki Başlıca Eserler

On altıncı yüzyılın ikinci yarısında ve on yedinci asır ortalarında mimarîmizin kuvvetli hüviyetini muhafaza etmekte olduğunu takdirle görmekteyiz. Bu on altıncı yüzyılın son yarısında hayatta olan Mîmar Sinan Edirne'de II. Selim'in camiini yapmakla en son. şaheserini vücuda getirmiştir. Selimiye camii'ne 979 H. - 1571 M.'de başlanıp ikinci Selim'in vefatı senesi olan 982 H.- 1574 M.'te bitmiştir. Bu camiin gerek çinileri üzerine ve gerek çinisiz düz olarak yazılacak yazılar için meşhur hattat Ahmed Karahisarî'nın manevî oğlu Molla Hasan Edirne'ye gönderilmiştir. Yine Mimar Sinan, 994 H.-1585 M. tarihinde Manisa'da Muradiye camii külliyesini muhtelif senelerde İstanbul'da Tahtakale'de Rüstem Paşa Azapkapısı'nda ve Kadırga'daki Sokullu Mehmed Paşa Camileriyle İzmit'te vezir Pertev Paşa'nın cami imaret, hamam, kervansaray, mekteb ve çeşmeyi havi külliyesini ve sair yüksek mimarî kıymeti haiz olan başlıca eserleri de yapmıştır.

Kabir kitabesini yazan nakkaş Sâî'nin işaret üzerine 996 H.-1588 M. de vefat etmiştir. Yüz yaşından ziyade yaşayan Mimar Sinan'dan sonra mimarbaşı olan Mimar Davud ve mimar Dalgıç Ahmed Ağa (Paşa) Mimar Mehmed Ağa, Mimar Kasım ve Mimar Mustafa Ağa bu devirde ve XVII. yüzyılında birbirini takip ederek yetişmiş olan büyük mimarlarımızdandırlar.

Mimar Davud, Topkapı Sarayı'nın Ahırkapı Feneri tarafındaki deniz kenarında surun üzerindeki meşhur Sinan Paşa köşkü ile altındaki çeşmeyi ve Üçüncü Murad'ın Ayasofya'daki türbesini, Divanyolu'nda Çarşıkapısı'na yakın Koca Sinan Paşa medrese ve sebilini yapmış ve bunlardan başka Eminönü'nde Üçüncü Mehmed'in validesi tarafından yaptırılacak olan camiin temelerini atmış ve zemin katma kadar çıkmış ise de 3 1007 H.-1598 M. de vefat etmesi üzerine yerine Dalgıç Ahmed Ağa mimarbaşı olmuş ve Üçüncü Mehmed'in vefatı ve validesinin Eskisaray'a nakli üzerine cami işi terkedilmiştir. Mimarbaşı Dalgıç Ahmed Ağa, Mimar Davud'dan sonra kısmen III. Murad'ın Ayasofya harimindeki türbesini tamamlamıştır.

On altıncı asır sonlarındaki mimarî eserlerden Üsküdar'da Valide-i Atik Camii denilen ve Üçüncü Murad'ın validesi Nûrbânu Sultan tarafından yaptırılan cami, medrese, darülhadis, darülkurra, hastahane (tımarhane) imaret, misafirhane ilk mekteb ve çeşme vardır; bu müesseseler 991 H.-1583 M.'te bitmiştir. Bu külliye karşısındaki Çifte hamam ile Divanyolu'nda Köprülü Mehmed Paşa Türbesi karşısında bulunan Çifte hamam ve Langada havuzlu hamamı bu camiin vakıflarındandır. Bu külliyenin ilk mimarı Davud Ağa olup kendisinden sonra bu işe Mimarbaşı Dalgıç Ahmed Ağa bakmıştır. Nûrbânu'nun Üsküdar'daki hayratından Tabhâne, darüşşifa (hastahane) misafirhane ve imareti sonradan harap olmuş ve Üçüncü Selim zamanında bunların yerine nizam-ı cedid için Selimiye kışlası yapılmıştır. Topkapı semtinde Kara Ahmed Paşa Camii medrese türbe ve çeşmesi nefis mimarî eserlerimizden olduğu gibi çinileri îtibariyle de fevkalâdedir.

Üsküdar'da Nûrbânu Camii yakınındaki Çinili Cami Dördüncü Murad ve İbrahim'in valideleri (Mahpeyker) Kösem Sultan'ın olup 1050 H.-1640 M.'ta sona ermiştir. İstanbul'daki Valide Hanı da bu camiin vakıflarındandır. Cami'in mimarı Kasım Ağa'dır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz