Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı Maliyesi
Terkîb-i bend ve Tercî '-i Bend
Fatih Sultan Mehmed'in Hayatı
Doğu ve Batı Fikir Hayatına Dair Birkaç Söz
Acemi ocağı
Abdülkadir Şeyhî Efendi
FATİH'İN hocası:AKSEMSEDDIN
XX. YÜZYILA DOĞRU OSMANLI İMPARATORLUĞU
Ebu İshak İsmail Efendizâde İshak Efendi
Tardiye

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

XVIII. Asırdaki Osmanlı Hattatları

XVIII. asırdaki Osmanlı pâdişâhlarından II. Mustafa ile kardeşi III. Ahmet güzel yazı yazan hattatlardan olup bilhassa III. Ahmet daha mahirdi. I. Mahmut ile kardeşi III. Osman'ın nesih olarak yazdıkları hatt-ı hümâyunları güzel ve okunaklı idi. III. Mustafa hattı hümâyunlarında talik kırması denilen yazıyı kullanırdı ve yazısı güzeldi. Kardeşi I. Abdülhamid'in yazısı ise hiç iyi değildi; III. Selim babası gibi güzel talik kırması ile hattı hümâyunlarını yazardı ve yazısı güzeldi.

Bu asırda sülüs ve nesih yazıda yetişmiş olan büyük hattatlardan Ağakapılı İsmail Efendi (vefatı 1118 H. - 1706 M.) ve Hafız Osman Efendi talebelerinden Yedikuleli lâkabiyle meşhur İmrahor camii imamı Seyyid Abdullah ve Zuhdi İsmail Efendiler (vefatlar 1144 H. - 1731 M.) ve Yedikuleli talebelerinden Eğrikapılı Rasim Mehmed Efendi (vefatı 1169 H. - 1756 M.) ve Ağakapılı ile Yedikuleli talebelerinden Devhatülküttab ismindeki hattatlar tezkiresi müellifi Suyolcuzâde Mehmed Necib Efendi (vefatı 1171 H. - 1758 M.) en güzel sülüs ve nesih yazıları ile bu devri süslemişlerdir.

Bunlardan Eğrikapılı Rasim Mehmed Efendi ile Suyolcuzâde Necib Efendi aynı zamanda ilim sahibi idiler; bilhassa Rasim Efendi ilim ve fazilette üstün ve aynı zamanda üç dilde şairdi. Yine Rasim Mehmed Efendi Şeş kalem veya Eklam-ı sitte denilen (sülüs, nesih, muhakkik, rika, tevkî, reyhanî) altı kalem yazıda da mahir olup, bundan başka talik yazıda da üstad idi; bu talik yazıyı Kâtibzâde Refî Efendi'den yazarak bu yazıda mahareti olanların birinci safında da yer almıştır.

Talik yazı XVII. asırda Türkiye'ye gelmiş olan Buharalı Derviş Abdi vasıtasıyla inkişafa başlamış, fakat en mükemmel şeklini XVIII. asrın ikinci yarısında göstermiştir.

Bu asırda Tebrizli Hattat Mehmed talebelerinden olup XVIII. asır başlarında zamanının imâdı sayılan kazasker Abdülbaki Arif Efendi (vefatı 1125 H. - 1713 M.) ve Edirne kadılığından emekli Durmuşzâde Ahmed Efendi (vefatı 1129 H. - 1717 M.) ve daha evvel adı geçen Eğrikapılı Hoca Rasim Efendi ve tabip ve kazasker hekimbaşı Kâtibzâde Mehmed Refî Efendi (vefatı 1183 H. - 1769 M.) ve şeyhülislâm Veliyyüddin Efendi (vefatı 1182 H. - 1768 M.) ve Mehmed Esad Yesarî (vefatı 1213 H. - 1798 M.) gibi büyük talik yazı üstadları görülmektedir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz