Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
İbrahim Paşa (Çandarlızâde)
Tımarlı sipahi teşkilâtının genişlemesi
DULKADİROĞULLARI BEYLİĞİ
Rusçuklu Şerif Hasan Paşa
Türk-İslam Devletleri
Sultân I. Murâd
Mekke-i Mükerreme Emirliği
Bunları Biliyor muydunuz -IX
Seyranî
Süleyman Şah

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

XVIII. Yüzyıl Başından Ortasına Kadar Osmanlı Maliyesi

Karlofça Antlaşması'ndan sonra Amcazâde Hüseyin Paşa'nın aldığı tedbirlerle pek bozulmuş olan malî vaziyet düzelmeye yüz tutmuş ve para ayarı tashih edilmiştir. Rami Mehmet Paşa sadaretinde yapılan tasarruflarla devletin gelir ve giderinde bir denge tesis edilmişti.

Üçüncü Ahmet zamanında yeni sikkeler kesildi; züyuf paranın yüz on dirhemine yüz dirhem yeni basılmış akçe verilmek suretiyle tedavül eden ve devletin itibarını kıran hale son verildi; bütçe dengesi sebebiyle kapıkulu ocaklılarının ve diğer maliye masarifatı muntazaman ödendi. Damat İbrahim Paşa, sadaretinde malî vaziyet daha ziyade kuvvetlendi; memleketten harice para ve altın ve gümüş çıkarılmamasına dikkat edildi. İran seferleri para rayicini ve hazine mevcuduna halel getirdi. Muharebenin ilk senelerindeki fütuhat sebebiyle malî ahval iyi idi; fakat 1140 H./1727 M.'den itibaren hazineye kenarları kesik noksan paralar girmeye başladı.

III. Ahmet'in son zamanlarından ve I. Mahmut'un saltanatının ortalarına kadar İran, Rusya ve Avusturya seferleri dolayısıyla paraca sıkıntı çekildiise de mâlî buhran husule gelmediği gibi halk da yiyecek ve içecek ve kıtlık sıkıntısı görmedi; 1149 H./1736 M.'da vefat etmiş olan III. Ahmet'in saltanatı zamanı hakkında Şamdanizade şöyle demektedir: — Mekânı firdevs olsun ki zaman-ı hilâfetinde halk kaht ve gala (pahalılık) yüzün görmedi; pirincin kilesi yetmiş, seksen, lahmin okkası dört paraya, odunun çekisi on iki paraca; pekmezin okkası dört akçeye, yüz dirhem ekmek bir akçe, mum on altı akçe olup diğerleri buna kıyas oluna."

I. Mahmut zamanında üç devletle yapılan muharenelerde pâdişâhın yerinde sarfiyat yaptırması ve hazine ahvalini dikkatle kontrol etmesi ve yaptırdığı tasarruf sayesinde katiyyen malî müşkilât görülmemiş ve hatta Sultan Mahmud'un hazineye koydurduğu para ve daha sonra muharebesiz geçen senelerde yapılan tasarruf sayesinde hazine bolluğu 1768 seferi ortalarına kadar devam etmiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz