Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Kırım Hanlığı
Nigâr Hanım
Sâdullah Paşa
Kalem İşi Özellikleri
Vefatının 543. yılında Akşemseddin olabilmek
Bozoklu Mustafa Paşa
Tanzimat Fermanı(günümüz türkçesiyle)
Hicviye
Çağalazâde Yusuf Sinan Paşa
Fâtih Sultân Mehmed

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

XVIII. Yüzyılda Dubrovnik (Raguza) Cumhuriyeti-Osmanlı İlişkileri

Bu küçük ve çalışkan cumhuriyet, Osmanlı devleti himayesinde olarak, fevkalâde bir hal olmadıkça vergisini verir ve ellerindeki anlaşmalar gereğince, Osmanlı sınırları içinde serbest olarak tüccarları vasıtasıyla alışveriş yapar ve hiçbir müdahaleye maruz kalmazdı.

Dubrovnik cumhuriyetinin senelik cizyesi, anlaşma mucibince 12,500 altın olup, bundan başka 2500 kuruş gümrük bedeli ve 2000 kuruş da sadr-ı azama kalemiye olarak ayrıca resim ve caize verirlerdi.

Dubrovnik cumhuriyeti, bu vergileri elçisi vasıtasıyla üç senede bir İstanbul'a, gönderirdi. Karlofça antlaşmasından sonra vaziyetinin iyi olmaması sebebiyle II. Mustafa zamanında cizyesinin üçte ikisi indirilmiş ve vaziyeti müsait oluncaya kadar üç senede, bir seneye aid vergisi olan 12,500 altın veya bunun mukabili olarak 28.125 kuruş vermesi takarrür ederek böylece sonuna kadar devam etmiştir.

1729'da Dubrovniklilerin ticaret iskeleleri yanında onlara rakip olarak Nova ve Resne isimlerinde iki ticaret iskelesi daha kurulmuştu. Bu yeni iskeleler, Dubrovniklilerin ticaretine sekte verdikleri için, cumhuriyetin şikâyeti üzerine hükümet tarafından Bosna valisine verilen emirle, bu açılan iskelelerin kaldırılması ve devlet hazinesine cizyeleriyle gümrük resmini vermekte olan kadîm Dubrovnikli ticaretinin himaye olunması bildirilmiştir.
Dubrovnik cumhuriyeti ile herhangi bir devlet arasında çıkan ihtilâfta ona bağlı olduğu için Osmanlı devleti aracılık ederdi; 1752 Ağustos'ta Raguza yani Dubrovnik ile Venedik arasında çıkan ve Raguza gemilerinden alınmakta olan vergi dolayısıyla husule gelen bir ihtilâf üzerine, Dubrovnik cumhuriyeti keyfiyeti hükümete bildirmiş ve hükümet meseleyi Bosna valisine yazarak o tarihte Bosna valisinin oturduğu Travnik'teki Venedik delegesiyle görüşmek suretiyle ihtilâf halledilmiştir.

Dubrovnik cumhuriyeti elçilerinin İstanbul'a ne suretle gelerek, cizyelerini teslim eyledikleri ve pâdişâh tarafından kabulleri hakkında teşrifat kayıtlarından alınmış olan bazı malûmatı özet olarak aşağıya yazıyorum; bu notlar XVIII. asrın ikinci yansına ve cumhuriyetin üç senede bir elçi gönderdiği ve üçte bir vergi verdiği zamanlara aittir:
Üç senede bir 28.125 kuruş (12,500 altın) cizye ve 2500 kuruş gümrük bedeli ve 2000 kuruş sadr-ı âzam kalemiyesini İstanbul'a, iki elçi getirirdi. Bunların gelecekleri, İstanbul'daki kapı kethüdaları vasıtası ile hükümete bildirilir ve kendilerine günde 200 akçe ev kirası tahsis edilirdi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz