Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Çirmen Savaşı
Amcazâde Hüseyin Paşa
Hafız Ahmet Paşa
Ünlü Osmanlı Denizcileri
Köprülüzâde Fazıl Mustafa Paşa
XIV. Asrın Son Yarısıyla XV. Asır Ortalarına Kadar Osmanlılardaki Camiler
Naili Abdullah Paşa
Rasıh
Öksüz Dede / Öksüz Âşık
Sümmanî

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

XVIII. Yüzyılda Harezm (Hive) Hanlığı ile İlişkiler

Hive hanları ile Osmanlı devleti arasındaki ilişkiler, XVI. asrın ikinci yarısından itibaren başlamış olup, bunlardan I. Arap Mehmet Han'a I. Ahmet zamanında Türkçe ve Arapça nâme gönderildiği görülmektedir.

Osmanlı devleti, 1683'de başlayan ve devam etmekte olan savaşla meşgul olduğu sırada Hive (Harezm) Özbekleri hükümdarı Örnek Bahadır Han bin Seyyid Enuşa Han'dan 1688 M. tarihli bir nâme almıştır. Bu nâmeyi getiren elçinin adı Handan Bahadır'dır. Örnek Han bu nâmesinde, muharebede pâdişâha yardım etmek için bizzat orduda bulunmayı arzu ettiğini yazıyordu; kendisine gönderilen cevapta, memnuniyet belirtilip Kırım Hanı'nın muharebede bulunacağı için Rusların boş bulup Kırım'a hücum etmeleri ihtimali nedeniyle icabında onların hareketlerini men etmesi tavsiye edilmiştir.

1694 tarihinde yine Harezm veya Hive Hanlarından Örnek Mehmed Han bin Bahadır Seyyid Mehmed Enuşa Han'dan, Hacı Abdullah isminde bir elçi
ile nâme gelmiştir. Örnek Han bu nâmesinde, babası Seyyid Enuşa Han'ın hacc etmek üzere Hicaz'a gideceğini yazmış ve kendisin korunmasını rica etmiştir; hükümet Enuşa Han hakkında lâzım gelen koruma ve misafirperverliğin yapılacağını cevaben kendisine bildirmiştir. 1107 Ramazan başlarında (1696 Nisan) elçi Hoca Nurullah ile Harezm hükümdarı Mehmet Bahadır (Örnek) bin Emirülgazi Mehmet Enuşa Han'dan gelen ikinci nâmede, babası Enuşa Han'ın hacc ettikten sonra Medine-i Münevvere'de mücavir kalmak isterken Harezm taraflarında vukua gelen bazı hâdiseler sebebiyle o tarafa geldiği bildirilmiştir.

III. Ahmet'in cülusunu tebrik için Bahadır Han Şadbaht tarafından Farsça bir nâme ve hediye ile Rıza Bey adında bir elçi gelmiştir. Harezm hükümdarı, aynı zamanda vezir-i azama da mektup yollamıştır. Bahadır Şadbaht Han'ın hediyeleri arasında bir Kur'an-ı Kerîm ile çeşitli kumaş topları, destarlık tülbent, kürk ve atlar vardı.

I. Sultan Mahmud'un cülusunu tebrik için II. İlbars Han tarafından nâme ve bazı havadis ile gelmiş olan Yar Mehmed Bey ile teşekkürü havi evahir-ı Safer 1145 (1732 Ağustos) tarihli cevabî nâme yollanmıştır. İlbars Han, nâmesinde, Hemedan savaşında mağlûp olan Osmanlı ordusundan esir düşen bir kısım Osmanlı askerinin Nadir Şah tarafından Meşhed'e sevkedildiğini ve oradan kaçan 31 Türk esirinin kendi topraklarına iltica eylediklerini ve esirlere lâzım gelen ikramın yapılarak elçi ile birlikte gönderildiklerini beyan etmektedir.

İlbars Han'dan sonra Harezm hükümdarı olan Mehmet Bahadır Han'dan 1736 M. de Niyaz Şeyhülislâm Nakşibend adındaki bir elçi ile nâme gelmiştir. Mehmet Bahadır Han, nâmesinde, Rafızilere karşı ne suretle yazılırsa öylece hareket olunacağını beyan etmişti; fakat bu sırada Osmanlılarla İran arasında sulh yapıldığı ve Nadir Şah'ın İran halkının sünnî mezhebini kabul ettiğini beyan eylediğinden bahis olunarak, kendisinin de İranla dostluk tesis etmesi tavsiye olunmuştur (evasıt-ı Ramazan 1149 ve Ocak 1738).

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz