Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı Çadırları
Muaşşer
Osmanlılarda İlim ve Ulema
Yirmisekiz Çelebizâde Sait Mehmet Paşa
Koca Yusuf Paşa
Yavuz Ali Paşa
Davud-ı Kayserî
Halil Paşa
Kaynakça / Bibliyografya
Hacivat Karagöz Oyunu Dağarcığı

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Yavuz Ali Paşa

Bosnalı olup Molkoçeviç ailesine mensubiyeti sebebiyle Malkoç Ali Paşa denilmiştir. Bosna yeniçeri ağası Salih Ağa'nın kardeşinin oğlu olup Enderuna çırak edilerek oradan yetişmiştir. 1010 Muharrem ve 1601 Temmuz'da silâhdarlıktan Mısır valiliğine tayin edilmek suretiyle saraydan çıkmıştır; Yemişçi Hasan Paşa'nın katli üzerine divan-ı hümâyunda muktedir ve faal bir vezirin bulunmaması nedeniyle mühr-i hümâyun geçici olarak hazinede hıfzolunarak Yavuz Ali Paşa vezir-i âzamlıkla İstanbul'a davet edilmiş ve devlet merkezine yaklaştığı haber alınınca mühr-i hümâyun kendisine gönderilmiştir.

Yavuz Ali Paşa, İstanbul'a gelmeden evvel III. Mehmet vebadan vefat etmiş olup yerine oğlu I. Ahmet geçmiştir; yeni vezir-i âzamin Mısır ve Halep'ten getirdiği 1,200,000 altın ile kapıkulu ocaklarıyla sair alâkadarlara cülus bahşişi verilmiştir (1012 Receb ve 1603 Aralık).

Malkoç Ali Paşa, devam etmekte olan Avusturya ve İran seferleri dolayısıyla her iki cepheye birer serdar gönderip kendisi bunlara yardım etmek üzere İstanbul'da kalmak istediyse de genç Pâdişâhın mutlak surette Macaristan cephesine gitmesi hakkındaki iradesi üzerine kendi o tarafa hareket edip Çağalazade Yusuf Sinan Paşa'yı da İran üzerine göndermiştir.

I. Ahmet çocuk denecek yaşta tecrübesiz olduğundan etrafındakilerin tesiriyle vezir-i âzamın nüfuz ve salâhiyetini kıracak bir takım tayinler yapıp emirler verdiğinden dolayı bu yolsuz hareketler vezir-i âzam ve serdar-ı ekremi üzüp hasta düşürmüş ve Belgrat'a geldikten sonra vefat etmiştir (1013 Safer ve 1604 Temmuz). Şiddet yanlısı ve kan dökücü olup Mısır'dan gelirken beraberinde altı cellad da getirmişti. Sadareti 7 ay kadar olup bu kısa müddet içinde bir iş görecek zaman geçmemişti.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz