Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı Yahudi Kıyafetleri
YAVUZ SELİM
Osmanlı Ordusu Genel Kuvvetler
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Rus İlişkileri
Sultan I. Mahmut
Eflak Voyvodalığı
Recai-zade Mahmud Ekrem
Tunus'un İdaresi
XVIII. Yüzyılda Buhara Hanlığı ile İlişkiler
Osmanlı'nın 'tılsımlı' gömlekleri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Yunus Paşa

Milliyeti meçhuldür. Rivayete göre yeniçerilikten yetişmiştir. Anadolu ve Rumeli beylerbeyliklerinde bulunduktan sonra 922 Rebiulevvelde (1516 Mayıs) kubbe veziri olup Ridaniye muharebesinde vezir-i âzam Hadım Sinan Paşa'nın şahadetinden 8 gün sonra vezir-i âzam olmuştur (11 Muharrem 923 ve 3 Şubat 1017). Yunus Paşa vezir-i âzam oluşundan 38 gün sonra Mısır valiliğine tayin edildi ise de ümidi ve rüşvetçiliği ve bazı urbandan vergi ve para istediği ve Çerkez beylerinin kadınlarını tehdit ile servet elde etmek gibi halleri duyulunca valiliğinden vazgeçilip Çerkez ümerasından Hayır Bey Mısır beylerbeyi tayin edilmiş ve Yunus Paşa yine vezir-i âzamlıkta kalmıştır.

Sultan Selim Mısır'dan dönüşte Bülbis'ten geçerken pâdişâhla konuşarak gelen Yunus Paşa'nın düşüncesiz bir söz sarf etmesi üzerine derhal at başını çekip durduran pâdişâh, solaklar kethüdasına emredip boynunu vurdurdu; söylenilen sözden dolayı hiddetini yenemeyen Yavuz, Yunus Paşa'nın başını gövdesinden ayırtarak 3 gün götürttükten sonra Kalyada defnettirdi (923 Şaban 29 ve Eylül 1517). Yunus Paşa Mısır üzerine harekette çölü geçerken 15.000 deve ile ordunun su ihtiyacını temin ederek sıkıntı çektirmemiştir.

Sultan Selim, Yunus Paşa'nın yerine ikinci vezir Zeynel Paşa'yı tayin etmek istediyse de onu bu işi başaracak kabiliyette görmediğinden yapmadı ve vezirlikten azlolunduktan sonra muhafızlıkla İstanbul'da bırakılmış olan Pirî Paşa'yı davet edip gelince vezir-i âzam tayin eyledi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz